Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: TEMNÁ HISTORIE..

TEMNÁ HISTORIE.. 25. led 2022 17:08 #14614

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
21-22. ledna r.1933

zahájil poručík 43. pěšího pluku v Brně propuštěný z armády pro své fašistické názory Ladislav Kobsinek , přepad kasáren v Brně (případ je znám jako Židenický puč) - více VYKOUPIL Libor Pravicový pučista, příklad Ladislava Kobsinka, také Moravská orlice z 21.6.1934 Dnes výslech Ladislava Kobsinka, Vojenský historický ústav Praha, Židenický puč...

Kobsinka byl po propuštění z armády nějakou dobu v psychiatrické léčebně, po zahájení puče z Brna utekl do Vídně, odtud do Jugoslávie a nakonec do Rumunska; zde zatčen a eskortován do Československa. V trestním řízení mu byl prvně uložen trest odnětí svobody na 6 let, státní žalobce se odvolal a Kobsinek byl odsouzen na 12 let...po okupaci Československa byl propuštěn, vstoupil do organizace Vlajka a velel jednomu oddílu Svatoplukových gard. V roce 1944 získal německé občanství, po roce 1945 byl zatčen, odsouzen za kolaboraci na 12 let... po propuštění byl vyhoštěn do Spolkové republiky Německo, zde v roce 1988 zemřel.

Víte, co byly Svatoplukovy gardy?

Svatoplukovy gardy byly údernými oddíly kolaborantů organizovaných ve Vlajce.

Byly budovány podle nacistických útvarů SA ve vojenské organizaci- od družstva po divizi. Základním útvarem byla rota (169 mužů včetně velitelského sboru. Původní plán byl postaven na 16-ti pochodových plucích; ale nakonec bylo "odveden" jen několik set mužů..."Vrchním velitelem "Svatoplukových gard" byl kolaborant

Josef Rozsévač, krycí jméno Jan RYS. Český fašistický fanatik, politruk, funkcionář mládežnického hnutí Vlajka.

Neúspěšný student lékařské fakulty (studoval na ní 8 let a studium nedokončil )Vlajka byla založena již v roce 1930, Rozsévač se do jejího čela dostal v roce 1936 a používal v ní pseudonym Jan Rys. 11.listopadu 1938 byla "Vlajka" zastavena a působila ilegálně jako "Mafie nového Československa - Vlajka".

V květnu 1945 byl Josef Rozsévač zatčen, souzen s dalšími kolaboranty a společně s dalšími dvěma "vlajkaři" Josefem Burdou a Jaroslavem Čermákem , popraven. /zdroj: Artep524/ - upraveno, zkráceno R/1
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 19. pro 2021 04:25 #14479

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
12. prosince

r. 1943 do Moskvy odletěl dr. Edvard BENEŠ a podepsal za Československo Československo-sovětskou dohodu o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci.

Pravdou, dnes asi málo publikovanou je, že Československo- sovětských smluv bylo v v historii Československa uzavřeno více.

Dvě smlouvy "prozatímní" byly uzavřeny v roce 1922 ( 5 února ) s Ruskou sovětskou federativní socialistickou republikou a dne 6.června s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou.

Smlouvy se týkaly "administrativních" záležitostí- byla zřízena "zastupitelstva", spoje a obchodní zastupitelství.

16.května 1936 - vzrůstající agresivita Německa vyvolala podpis smlouvy další - "vzájemné pomoci v případě útoku Německa - navazovala na smlouvu zavřenou mezi Francií a Sovětským svazem.

12.proince 1943- Moskva. Smlouva navazovala na anglicko-sovětskou smlouvu z roku 1942- týkala se vzájemné pomoci ve válce proti Německu i po válce. Smlouva obsahovala pasáž týkající se " nevměšování se do vnitřních záležitostí druhého státu" byla uzavřena na dvacet let a poválečné spolupráci mezi Československem a Svazem sovětských socialistických republik.

8.května 1944 nyla uzavřena ještě další smlouva o spolupráci, jejím obsahem byla spolupráce mezi československými a sovětskými očrgány na osvobozeném území; bohužel nebyla dodržována.

16.října 1968 - smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk na území Československa.

6.května 1970 - Praha- podepsána "Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik"

Jaké platí v současné době smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federativní republikou, je předmětem dalšího studie..

Zdroj: Wikipedie - upraveno R/1
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 22. čec 2021 05:03 #13849

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
18.července r.1410 - pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka dal Mistra Jana Husa do klatby. Tolik strohá historie.

Je zřejmě dějinnou shodou jmen, kdy se nositel svého jména chová stejně, jako jmenný předmět... tedy jsme si dali tu práci, zalistovali v historii a zde jej, "pana Zajíce Zbyňka" máme....

Narozen jest někdy kolem roku 1376, vysvěcen na kněze, ale spíše se choval jako středověký politruk. V letech 1403-1411 byl pražským arcibiskupem, pocházel z rodu Zajíců.

Exkurz:

Zajícové z Hazmburka jsou šlechtickým rodem českým. Ve 14-15 století zastávali významné státní a církevní funkce. Jedna historická úvaha praví, že byli větví rodu Buziců, tem měl mít praotce- samotného Bivoje. /Kronika Dalimilova/. Ve 14.století koupili hrad Hazmburk - od té doby si říkali Zajícové z Hazmburka. Prvý z rodu se ještě jmenoval Oldřich Zaječka- zpráva o jeho smrti je z roku 1232. jeho další potomci ale již byli "Zajícové"...vraťme se zpět k Zbyňku Zajíci:

Zbyněk Zajíc nejprve Janu Husovi naslouchal, později se proti němu ostře vyhradil. Později, v době husitských válek stáli Zajícové na straně katolické.

Zbyněk Zajíc byl synem Viléma zajíce z Házmburka a Anny ze Slavětína a Libochovic; vnukem Zbyňka Zajíce zvaného "Zámořský", Byl z rodiny početné- pět bratrů a čtyři sestry,

Původně byl Zbyněk dvořanem krále Václava IV. Poté povýšil na probošta mělnického; sice mel vzdělání duchovní, ale více v něm byl duch vojáka. Z pověření Václava IV. vedl výpad do Bavorska- jeho největším nedostatkem bylo neucelené vzdělání- přesto se stal, jako "politruk" pražským arcibiskupem. Jeho první vztah k Janu Husovi spočíval na nabídce, aby mu Jan HUS "práskal" ... nedostatky či odchylky od práva"...

Jan Hus, samozřejmě nabídku odmítl- upadl u Zajíce v nemilost. To se stalo v roce 1407. Zajíc odsoudil spisy Viklefovy a Hus mu na oplátku vyčetl, že: " lenivé a hříšné kněze nechává a pilné pastýře od stáda vyhání. " V oné době vládl král Václav IV. všeobecně hodnocen jako král slabý, málo rozhodný, ovlivnitelný. Navíc v té době byli dva existující papežové- Václav IV. nechtěl uznat ani jednoho z nich a chtěl posečkat na rozhodnutí koncilu v Praze.

Zajíc, z pravomoci arcibiskupa dal do klatby všechny, kdož uposlechli krále- odnesli to, jak jinak, Češi. To již bylo i na krále Václava Iv. moc; než pro arcibiskupa přišli biřicové, arcibiskup jako "zajíc" hbitě uprchnul. Nicméně v září 1409 se Zajíc přiklonil k papeži Alexandru V. Král zatratil Viklefovo učení, zakázal kázání mimo kostely- tedy i Husovo v kapli Betlémské...

16.července 1410 nechal Zbyněk Zajíc na dvoře svého malostranského paláce spálit zabavené Viklefovy spisy. Jana HUSA uvrhnul do klatby. Ovšem, nyní se ale musel potýkat s rozlíceným davem. A zase, "zajíc" uprchnul. Král Václav IV. poté vydal rozhodnutí, spíše "soudní verdikt", dle něhož měl Zbyněk zajíc odvolat Husovu klatbu a zničené spisy nahradit... (poznámka redakce: v té době měla každá kniha velkou finanční hodnotu- ručně psaná a množstvím miniatur).

Zbyněk zpupně královo rozhodnutí odmítl; král mu zastavil jeho příjem. Zbyněk klatbu zopakoval. Král Karel IV. mu proto zabavil všechny církevní poklady....

Do věci se vložil Zikmund (liška ryšavá)- Zbyněk se s králem usmířili.

Ale, Zbyňku Zajícovi přestala být Praha bezpečná. Rozhodl se odejet do Uher- zřejmě napětí posledních let a měsíců vedlo k jeho následnému onemocnění (infarkt?) a v Prešpurku (dnes Bratislava), náhle zemřel.

Jeho ostatky jsou od roku 1436 v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

Lid na Zbyňka Zajíce a jeho nedostatek vzdělání nezapomněl. Složil popěvek, kolující tenkráte Prahou:

Zajíc, biskup abeceda

spálil knihy.

nic nevěda,

co je v nich napsáno.

Zdroj:

PORÁK, Jaroslav a KAŠPAR, Jaroslav: Ze starých letopisů pražských. Vyd.1.Praha Svoboda 1980

PURŠ František: Náš Mělník 2010 ISBN 978-80-254-7928-5Nakonec turistický tip:

Považují-li Čechové za královnu Českého středohoří Milešovku, potom králem může být jen a jen Házmburk.

Tyčí se, viditelný z dálek desítek kilometrů na vrcholu čedičového masivu. Při jeho návštěvě ( dosahuje výšky 418 m.n.m.) nezapomeňme vylézti až na vrchol věže.. dole ve vitríně si přečtete, že podle archeologických nálezů byl vrch obydlen již v 5.tisíciletí před naším letopočtem lidem kultury s vypíchanou keramikou...

R/1 vlastní návštěva.
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 08. čec 2021 05:43 #13779

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
" Proto, věrný křesťane,

hledej pravdy, slyš pravdu,

uč se pravdě, miluj pravdu,

prav pravdu, drž pravdu,

braň pravdy až do smrti"

Jan Hus.

...vysvěcen církví římsko-katolickou v roce 1400, děkan artistické fakulty pražské univerzity (1401-1402), rektor pražské univerzity (1409-1410), reformátor církve vedený myšlenkami Johana Vycliffa - o jedno století "předběhl" své následníky - reformátory: Luthera, Bezu, Kalvína a Zwingliho.

Odsouzen církevním koncilem jako "kacíř"- vydán moci světské k upálení...

V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II." že lituje kruté smrti Jana Husa i následných obětí a rozdělení v českém národě. Vyzval k usmíření a historickému hodnocení Husovy osobnosti "bez předsudků" Jana Husa však za reformátora církve neprohlásil...

Mistr Jan HUS svojí církví rehabilitován dosud nebyl.

Datum upálení, přináležející 6.červenci je českým státním svátkem. Jako mučedníka , společně se sv. mučedníkem Jeronýmem Pražským, jej uctíváme my, příslušníci Církve československé husitské; také podle vyhlášení metropolity Kryštofa, arcibiskupa pražského církev pravoslavná a česká církev starokatolická...

Modleme se za duši světce...

R/1
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 24. čen 2021 19:09 #13724

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
21. červen - Černý den dějin českých, poroba českého národa- poprava 27 významných osobností na Staroměstském náměstí v Praze...exekuce měla ukázat Evropě, že se Habsburkové zastrašit nenechají; ve svém důsledku upevnila vládu Habsburků na českém trůně až do roku 1918...

Letos v 05.00 to bude 400 let , kdy byly uzavřeny brány města a císařské vojsko pod velením generála Albrechta z Valdštejna obsadilo náměstí.. zde postaveno lešení krůků dvacet dlouhé, suknem černým potaženo, i kat Mydlář s e čtyřmi meči. Poslední poprava skončila úderem věžních hodin oznamující desátou hodinu ranní...

...to vše se dálo v přítomnosti vojenského lidu. Při té popravě troubeno a bubnováno, aby mluvené a naříkání těch, kteří brali konec, nebylo slyšáno.

Mikuláš Daczický z Heslowa

Důsledky stavovského povstání:

- dědičná držba české královské koruny v rukou Habsburků

- následná rekatolizace následovaní velkou migrantskou vlnou české inteligence

- Evropa byla rozdělena na katolickou a protestantskou - monarchii absolutistickou a stavovskou- exekucí na Staroměstském náměstí triumf vítězství slavila strana španělsko-katolická

-povstání proti Habsburkům nebylo revolucí, bylo omezeno pouze na privilegované středověké vrstvy (stavovsko-šlechtické)

- na povstání se nepodílela Morava (to znemožnilo zvítězit už v jeho počátcích...)

Co jsme v dějepisech neměli:

Meč katův.

Po poměrně dlouhou dobu byl ve sbírkách Národního muzea meč... na jeho čepeli byla vyryta jména jedenácti popravených.

Meč měl být Mydlářův- ovšem- šlo o primitivní padělek. Expertizou bylo zjištěno, že čepel pochází až ze století sedmnáctého, knoflík ze slonové kosti až z 18.století a záštita ze století devatenáctého...další padělek koupil roku 1878... (dnes padělky najdete ve sbírkách Husova domu v Praze)- u padělku druhého je dokonce vyryto jméno Jana Kutnauera- ten byl ale oběšen...

Osudy pozůstalých:

.....většina manželek popravených byla zruinována konfiskací majetku, jen některé se vdaly, ostatní živořily v bídných poměrech

- vdova po Kryštofu Harantovi se znovu vdala a konvertovala ke katolictví

- syn Šlikův odešel na Moravu, za dva roky po popravě otce zemřel

- syn Budovcův (Adam), odešel do Haagu jako voják "zimního krále"

- popravený Kaplíř měl dva vnuky- jeden padl v exilu jako voják, druhý sloužil Ferdinandovi II. / získal zásluhy v boji proti Švédům a byl povýšen do stavu šlechtického (1647) , poté v roce 1683 velel obraně Vídně proti Turkům

- syn Bohuslava z Michalovic (Smil), vedl v roce 1627 povstání sedláků (kouřimských a čáslavských)

- syn popraveného kutnohorského primátora Jiří Šultys z Felsdorfu, padl jako důstojník benátského vojska ve válce proti Habsburkům

- synové popraveného Štefka se stali za hranicemi politiky... snad nejlépe dopadla dcera Jesseniova- Julie- postaral se o ni německý mistr David Lippach- kazatel kostela Salvátora (slíbil to Jesseniovi v podvečer popravy při poslední zpovědi...)

Zdroje: materiály PF a FF UK Praha , články: Poprava 27 českých pánů: Před 397 lety sťal kat Mydlář Jessenia, Haranta...Reflex.cz dostupné on line ... DAČICKÝ Z HESLOVA, Mikuláš. Paměti. Praha: Evropský literární klub 1940 (Národní klenotnice) a okrajově řada dalších..

upraveno, zkráceno.. R/1
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 23. čen 2021 18:35 #13721

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
NEMRZAČTE NAŠI HISTORII !!

„MOTTO“

„Kdo ovládá přítomnost, ovládá i minulost.
Kdo ovládá minulost, ovládne i budoucnost.“
George Orwel

„Pro budoucnost musíme znásilnit Minulost“
Joseph Goebbels

„Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni
ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu,
je automaticky nazýván rasistou, extrémistou či komunistou.
Miloš Zeman prezident ČR


NEMRZAČTE NAŠI HISTORII
Olin Jurman, Jozef Bystrický a kolektiv

Do knihy přispěli : Ing. Olin Jurman, Doc.PhDr. Jozef Bystrický CSc, Ing. Ludvík Engel,
PhDr. Jiří Petráš, Jaroslav Bašta

Knihu vydal : spolek Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů z.s.
Držitelem autorských práv je Ing. Zdeněk Zbytek

Více o knize z různých médií :

KNIHA "NEMRZAČTE NAŠI HISTORII" BYLA NAPSÁNA JAKO REAKCE NA NEHORÁZNÉ FALŠOVÁNÍ NAŠICH NOVODOBÝCH DĚJIN ŘADOU SOUČASNÝCH POLITIKŮ, ALE I RÁDOBY HISTORIKŮ, OBČANŮ A RŮZNÝCH SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ! POČÁTKEM ..

V knize o 350 stranách jsou objektivně a pravdivě rozebrány dvě novodobé historické události spojené s přímým osvobozováním Československa na podzim roku1944 a na jaře roku 1945, a sice tzv. "krvavá" Karpatsko-dukelská operace probíhající v září - říjnu 1944 a skutečná role Ruské osvobozenecké armády (ROA) při osvobozování Prahy v květnu 1945.

Již v lednu 2020 se nám podařilo regulérně získat 3,5 tisíce stran unikátních dokumentů a fotografií z Archívů Ruské federace ze soudního procesu s generálem Vlasovem a spol., který proběhl v Moskvě v roce 1946. V čele se spisovatelem a historikem Ing. Oldřichem Jurmanem jsme z nich následně vybrali okolo osmdesáti stran textů a fotografií, které s doprovodným textem v knize autenticky a pravdivě ozřejmují činnosti ROA zejména v dubnu 1945 před příchodem ROA do Prahy, skutečnou činnost ROA v Praze a v okolí v květnových dnech 1945 a okolnosti zajetí velení a nemalé části příslušníků ROA 12. května 1945 v okolí Lnářů.

Tyto autentické dokumenty, včetně výpovědí hlavních velitelů ROA a německých velitelů, kteří koncem války přišli do styku s ROA, budou u nás a v Evropě zveřejněny poprvé v historii a vnesou do činnosti ROA, včetně činnosti ROA na území Československa v dubnu a v květnu 1945, naprosté jasno.

V knize je zařazena i unikátní pasáž věnovaná Karpatsko-dukelské operaci. Tuto část zpracoval jeden z nejrespektovanějších československých historiků specializujících se celoživotně na dějiny druhé světové války, s důrazem na československý a zahraniční odboj, Doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. Na faktech z válečných deníků a z různých autentických hlášení československých vojenských velitelů ze září a října 1944 uvádí nezkreslený průběh této složité a náročné vojenské operace i skutečné ztráty příslušníků 1. československého armádního sboru v Karpatsko-dukelské operaci. Na faktech ukazuje, že ve srovnání s jinými podobnými válečnými vojenskými operacemi fakticky byly lidské ztráty v Karpatsko-dukelské operaci podstatně nižší, v žádném případě však nebyly zdaleka tak "krvavé", jak v posledních letech naši veřejnost klamou rádoby novodobí historikové a novináři.

V knize jsou v závěrečné, nevelké pasáži zveřejněna i historická fakta z osvobozování Českých Budějovic 9. května 1945.

Zdeněk Zbytek pro „Nová republika“

FAŠISMUS PROPAŠOVALI UKRAJINCI I NA DRESY. JE POTŘEBA LŽI VYTÁHNOUT NA SVĚTLO. BYLI JSME PŘI KŘTU KNIHY NEMRZAČTE NAŠI HISTORII.

REPORTÁŽ Lhaní ohledně padlých při karpatsko-dukelské operaci. Pomník vlasovcům v Řeporyjích. Odstranění sochy maršála Koněva. Tyto a některé další projevy „znásilňování historie“ odsoudili vojenští veteráni a historici křtem knihy Nemrzačte naši historii. Stalo se v úterý, tedy v den osmdesátého výročí začátku operace Barbarossa, při níž v roce 1941 nacistické Německo napadlo Sovětský svaz.
„Ve druhé světové válce bylo zlikvidováno fašistické Německo, ale ne fašimus a nacionalismus. Ukrajinci ho dokonce propašovali na mistrovství Evropy ve fotbale,“ sdělil plukovník ve výslužbě Jiří Glos. Rozčílil se tak nad tradičním banderovským pozdravem Sláva Ukrajině! Hrdinům sláva! na dresech ukrajinské reprezentace při současném šampionátu. Těch výtek ohledně „prznění historie“ ale padlo při úterním křestu knihy Nemrzačte naši historii daleko více.

V REŽII VETERÁNŮ
„Do sdělovacích prostředků se tyto pravdy nedostanou, tam to nechtějí slyšet. Ideální by bylo, když si knihu všichni přečtou. Pomůže to objasnit fakta, která se dnes překrucují,“ doplnil Glos. Akce pořádaná v pražském Klubu techniků na Novotného lávce spolkem Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů se, pravda, z hlavních médií nezúčastnil nikdo.

Iniciátorem vzniku knihy byl plukovník ve výslužbě Zdeněk Zbytek. „Více než třicet let se o mně lže. Ministr obrany Luboš Dobrovský mě nazval pučistou s tím, že jsem chtěl v roce 1989 táhnout s tanky na Prahu. Někteří, co to po něm následně opakovali, už se omluvili a v seriálu Generálové vyšla pravda. Historie se šíleně falšuje,“ řekl.
V knize Nemrzačte naši historii jsou hned na začátku uvedena mota Josepha Goebbelse „Pro budoucnost musíme znásilnit minulost!“ a prezidenta Miloše Zemana „Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je automaticky nazýván rasistou, extremistou či komunistou“.

LHANÍ O DUKLE
Jedna z kapitol například pojednává o karpatsko-dukelské operaci. „A tak se nakonec o této operaci učí jako o krvavé lázni, kterou zaplatilo svými životy 60 000 sovětských vojáků, téměř 2 400 Čechů a Slováků a 11 000 Němců. Mezi publicisty v tomto ohledu svými vícerými tvrzeními vyčnívá Jan Gazdík, který kromě jiných zkreslených informací o obětích bojů v karpatsko-dukelské operaci napsal: ‚Jen Čechoslováci měli na Dukle podle dochovaných hlášení velitelů praporů 935 padlých, 4 518 zraněných a 590 nezvěstných vojáků. Sbor navíc přišel o devadesát procent velitelů. Rudoarmějců pak zahynulo 40 000. Ve slovenském Svidníku je jich ale i z předcházejcících bojů pochováno 70 000.‘ A v článku Čechoslováci na Dukle popravovali své lidi, společně s Janem Vacou dokonce tvrdil, že na Dukle ‚za jediný měsíc padlo 60 000 sovětských vojáků a 2 389 Čechoslováků‘,“ píše tam slovenský historik Jozef Bystrický s tím, že to jsou přehnanná tvrzení, a na křtu dodal: „Pojmy jako krvavá lázeň anebo jatka používají lidé, co problematice nerozumí a ukazují tím jen svou neschopnost.“

VLASOVCI ZRADILI TŘIKRÁT
Kapitolu o vlasovcích sepsal publicista Olin Jurman, jenž na akci podotkl: „Je potřeba lži vytáhnout na světlo, a tak jsem vytáhl celou historii vlasovců. Přítel z ruské ambasády nám pomohl sehnat 3 676 stran k tomuto tématu z ruských archivů. Generál Vlasov byl kovaný komunista a oblíbenec Stalina, jenž ho pověřoval důležitými úkoly. Třeba i obranou Moskvy. Když padl do zajetí, stal se kovaným nacistou.“

Z knihy například vyplývá, že říšský vůdce SS Heinrich Himmler odstřihl vlasovce od vojenské rozvědky a začal s nimi jednat sám. „Jedině on mohl totiž pod svou černou korouhví s lebkou a hnáty podřídit pod nově vznikající Ruskou osvobozeneckou armádu (ROA) všechny dobrovolnické jednotky všech frontů na východě i západě a urychlit výstavbu divizí schopných zasazení do přímých bojů proti Rudé armádě. Ale vše výhradně pod řízením a označením SS.“
Poslanec hnutí Svoboda a přímá demokracie Jiří Kobza nakonec zkonstatoval, že vlasovci vlastně zradili třikrát.
Nejdříve Rudou armádu, pak wehrmacht a nakonec i ROA, protože „jiný z generálů ROA, Sergej Kuzmič Buňačenko, pak už operoval úplně na vlastní pěst. Úplně se utrhl ze řetězu.“ „Nechci a nebudu komunikovat s člověkem, který normální komunikaci neuznává. Je to komediant, co sedne na multikáru a jede dělat bordel před ruskou ambasádu,“ vysvětlil svůj postoj ke starostovi Řeporyjí Pavlu Novotnému Jurman, když se ho ParlamentníListy.cz zeptaly. Následně při křtu knihy vyjádřil přání, aby mu opět přinesla trestní oznámení. Při své dlouholeté publikační činnosti prý vyhrál už šest soudních sporů, což je nejlepší reklama a neklamný důkaz pravdivosti napsaného.


Reportáž : PARLAMENTNÍ LISTY 23.6.2021
PODOBNÉ ČLÁNKY VYŠLY : v NÁŠ RESTART a v ASOCIACE NEZÁVISLÝCH MÉDIÍ

A teď stručně naše dojmy a pár informací k tomu :
z informací nejprve pár významných hostů : za parlament ČR Vojtěch Filip, místopředseda sněmovny
předsedkyně zdravotního výboru pčr, docentka doktorka Adámková, která byla kmotrou knihy a to hlavně za významnou činnost při péči o vojenské veterány – jako jediná se angažovala a významně pomohla skupině vojáků, nasazené v první válce v Perském zálivu a pečuje o jejich zdravotní stav. Nikdo z politiků, nikdo z AČR dodnes, na rozdíl od USA, jim neuznal zdravotní postižení „syndrom perského zálivu“ … ale to by asi bylo na delší rozbor …
dalšími hosty byli významní historikové (ještě mimo těch, kteří na knize spolupracovali) např. Historik a spisovatel literatury faktu Jiří Fidler ( mám např. od něho knihu Dějiny československých legií v datech, ale napsal celou řadu knih a neméně jich přeložil)
Milan Syrůček - český novinář, spisovatel, poradce Evropského parlamentu a rytíř templářského řádu, opět řada knih, novinář dopisovatel Mladého světa – legenda!!
Petr Hampl, filozof, sociolog, spisovatel …
a celá řada dalších osobností … za vojáky : představitelé spolku VOS BS
společnost Ludvíka Svobody
politické hnutí BOS (Bezpečnost, odpovědnost, solidarita)
za Klub výsadkových veteránů Praha předseda pan generál Gavlas
akce se zúčastnil delegát velvyslanectví RF v ČR - k přípravě knihy autoři čerpali z tisíce dokumentů, které jim byly poskytnuty Vojenským archivem Ruské federace v Moskvě, některé byly do nedávné doby přísně tajné!!
a teď ty dojmy … byli jsme po delší „covidové“ přestávce opět mezi SVÝMI !!!
přátelské stisky rukou, úsměvy bez roušek, pocit sounáležitosti !!
a co nás spojuje … strach z negativního vývoje společnosti, všichni si uvědomujeme, že tohle je náš boj, že toto je skutečnost , máme obavy, že všechny životy položené za svobodu a samostatnost naší krásné vlasti budou zbytečné!! Jsme poslední pamětníci! Cítíme odpovědnost za to, jak budou žít naši vnuci !!! Ty citáty na úvod knihy jsou nanejvýš pravdivé!! Berou nám minulost !!! Chtějí nás připravit o budoucnost. Proč si my staříci a stařenky v klidu neužíváme odpočinku, proč bádáme, píšeme, burcujeme! Nebudeme z toho mít prachy, vyšší penze !! Máme jen nepohodlí a práci navíc.

Musím vyslovit obdiv všem, kdo neodpočívají a makají !! Díky vám všem a LIDÉ BDĚTE !!!

r/7
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 22. čen 2021 04:22 #13714

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
r.1621 - Mimořádný soud nad českými pány po porážce na Bílé hoře: 27 účastníků povstání odsouzeno k trestu smrti.

Páni:

Václav Budovec z Budova , Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jáchym Ondřej Šlik z Holíče.

Rytíři:

Kašpar Kaplíř ze Sulevic, Prokop Dvořecký z Olbramovic, Fridrich z Bílé, Jindřich Otta z Losu, Diviš Černín z Chudenic, Vilém Konecchlumecký z Konecchlumí a Bohuslav z Michalovic

Měšťané:

Valentin Kochan z Prachové, Tobiáš Štefek z Koloděj, Ján Jesenský, Kryštof Kober u Koberšperku, Jan Šultys z Felsdorfu, Maxmilián Hošťálek z Javořice, Leander Rüppel z Ruppachu, Jiří Hauenšild z Füstenfeldu, Jan Kutnauer ze Sonneštějna, Nathanael Vodňanský z Uračova, Václav Maštěrovský z Jizbice, Jindřich Kozel z Peclinovce, Ondřej Kocour z Votína, Jiří Řečický, Michal Witmann, Simeon Vokáč z Chyš...poslední z měšťanů, Martin Fruwein z Podolí, spadl 7.června 1621 ze střechy a zabil se- není doloženo, jak přišel o život- zda byl úkladně zavražděn, či spáchal sebevraždu, nebo se pokusil o útěk... i tak bylo popraveno "symbolicky jeho tělo"...

Výročí popravy je 21.června 2021....

R/1 - zdroj: převážně čs.WIKI.
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 16. čen 2021 04:46 #13683

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Utrpení, šílenství, smrt. Neznámé příběhy Čechů, které semlel sovětský gulag

zpravy.aktualne.cz/domaci/cechoslovaci-v...1ebb02dac1f6b220ee8/

R/6
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 13. čen 2021 05:21 #13664

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
r.1942 němečtí nacisté vyhladili vesnici LIDICE u KLADNA.

LIDICE, německy Liditz, nyní nová obec namísto německými okupanty zlikvidované, leží v kraji Středočeském,20 km severozápadně od Prahy, těsně u Buštěhradu, nedaleko Kladna.

Historie:

Nejstarší zmínka o osídlení pochází z roku 1318, jako o nevelké zemědělské vsi, ležící v mělkém údolí Lidického potoka. Přináležela panství buštěhradskému. Obec se začala rozrůstat až s rozvojem hornictví a hutnictví na Kladensku (2.polovina19.století). V obci Lidice žilo v roce 1932 512 obyvatel, obec byla katolické s kostelem sv. Martina. Byly zde evidovány 3.hostince,řemesla: kolář, kovář, krejčí, byl zde mlýn, obuvník, provazník, 3 obchody se zbožím smíšeným, trafika a obchod s uhlím.

Vyhlazení obce:

Výběr Lidic pro kolektivní potrestání Čechů nacisty byl náhodný. Podezření na spojení obyvatel s atentátem byl založen na nevýznamném a neprokázaném podezření.

Obec byla srovnána se zemí (104 domů s 503 obyvateli, t nich: 193 mužů bylo popraveno, ženy a děti byly odvlečeny do koncentračních táborů. Celkem nepřežilo 60 žen a 88 dětí. Po válce se vrátilo do vlasti 143 žen a bylo nalezeno pouze 17 dětí, ostatní byly buď zabity, nebo "poněmčeny".

Situace po válce.

Obec byla obnovena na místě novém, na místě tragédie se nachází Památník Lidice.

Zdroj: použity údaje české WIKI, upraveno, zkráceno, R/1.

)

Pohled na LIDICE s odstupem- neprověřeno, ale ... pokud je to pravdou... kdo za to odpovídá???

R/1- připravil, vyhledal a zpracoval redaktor Lubomír F.Akce LIDICE (částečně zkráceno)

Objev dokumentů politického sekretariátu ÚV KSČ ze září 1953:

... jasně dokazovaly, že prezident Antonín Zápotocký /tzv."dělnický"/, udělil milost čtyřem nacistickým válečným zločincům v době, kdy stále ještě probíhaly politické procesy s vojáky zahraničního odboje...

Na nich byly vyhlášeny rozsudky smrti nad "problematicky vinnými či nevinnými československými občany."

Jedním z omilostněných nacistů, byl Státní tajnou Bezpečností získán ke spolupráci jako agent.

Max Heinrich Rostock - SS -Oberstrumfïhrer

Po 2. světové válce mezi nejvíce hledaný zločinc . Velitel kladenské služby SD.

V roce 1942 se přímo podílel na vyhlazení obce Lidice.

Další z omilostněných válečných zločinců byl:

Ernst Hitzegrad (spolupracovník K. H. Franka) . Pozdější spolupracovník československé Státní tajné Bezpečnosti..

Rostock osobně přihlížel popravě faráře a demolici vyrabovaného kostela. Lidické ženy ho také identifikovaly jako jednoho z pěti až sedmi příslušníků nacistického represivního aparátu, kteří jim 12. června 1942, těsně před jejich deportací do koncentračního tábora, odebírali děti.

....................

Poznámka redakce:

O duchovním obce Lidice , katolickém faráři Josefu ŠTENBERKOVI se dějiny zmiňují pouze málo; přesto je naším národním hrdinou, dobrovolně následoval své farníky na smrt;, byl jednou z posledních obětí zasaženou salvou nacistické popravčí čety...

R/1

....................SS-Obersturmführer Max Heinrich Rostock, aktivní a vědomý spolupachatel "Lidického zločinu" , se na místo činu vrátil ještě dvakrát.

Poprvé: jako velitel kladenské služebny SD v roce 1942.

Podruhé: téměř o 18 let později, 16. prosince 1959, jako agent komunistické Státní tajné Bezpečnosti v doprovodu svého „řídícího“ orgánu.

Akce FRITZ.

20. října 1959 proběhla první schůzka; mezi vytipovaným agentem a jeho řídícím orgánem. Bylo jasné, že jeho novým pánům nevadí ani jeho podlézavý charakter, ani lidická minulost.

13. listopadu 1959 byl Rostock svým řídícím orgánem vyzvednut. V civilních šatech, které mu StB opatřila, převezen na konspirační chatu do Kerska. Zde se obě strany dohodly na konkrétních formách budoucí spolupráce.

Po propuštění z věznice a vyhoštění z Československa jej měl ho měl v zahraničí úkolovat přímo jeho řídící orgán.

Rostock jako místo schůzek navrhl Vídeň; pracovníci rozvědky trvali na Východním Berlíně. Nacista ještě sám sebe, po více jak 14 let po skončení války, považoval za příslušníka SS.

Tolerance československé státní bezpečnosti k Rostockovým výrokům pošlapávajícím památku jeho lidických obětí je přinejmenším nebývalá....

Při další schůzce 9. prosince 1959 již začal praktický výcvik.

Tajné písmo, a šifrování dopisů. Krycí adresa.

Téhož dne se Rostock stal, se souhlasem tehdejšího ministra vnitra Rudolfa Beránka, oficiálně jmenovaným agentem I. správy Ministerstva vnitra.

Z Kladna jeli „okolo Lidic. FRITZ příslušníkům StB ukázal, kde a jak byla provedena akce LIDICE“.

Po letech se zločinec vrátil na místo činu. Již jako agent rozvědky státu, jenž na mezinárodním fóru halasně žádal nekompromisní potrestání všech dosud žijících válečných zločinců.

V oné době v československých vězeních a pracovních táborech t ještě trpěly tisíce politických vězňů režimu...

Agent FRITZ opustil území republiky 4. února 1960 přes hraniční přechod Rozvadov.

Zdroj: Muzeum Českého a Slovenského exilu (kniha „Život ve stínu šibenice“)

R/6

Poznámka redakce:

Co na to "30 případů majora Zemana"?

R/1
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 07. čen 2021 17:23 #13643

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
LIPANY III.

Zikmund LUCEMBURSKÝ.

Zikmund Lucemburský je neodmyslitelnou součástí český dějin, byť jako "liška ryšavá" s krví na rukou hejtmana Jana Roháče z Dubé a nepřímou vraždou Mistra Jana Husa. Lze mu přičíst podstatný rozvrat zemí koruny české; zavraždění Jana Husa bylo rozbuškou exploze husitského revolučního hnutí; nebo alespoń jednou z nich. Pochován není v zemi české...snad je to i dobře.

Narozen: 14.02.1368.

Otec: Karel IV. Matka : Alžběta Pomořanská -v pořadí 4.manželka Karlova...

Roku 1373 -markrabě braniborský,31.března 1387 král uherský, 1410 král římský, znovu zvolen 1411, korunován až 8.11.1414, vévoda slezský a markrabě lužický (1419), markrabě moravský /1419-1423/, král český- korunován neslavně poté, co byl totálně poražen Janem Žižkou, vládl v letech 1436-1437) králem lombardským byl od roku 1431 a císařem římským od roku 1433...

Na svoji době vzdělaný (hovořil sedmi jazyky) dožil se na svoji dobu vysokého věku -70 let. Jeho smrtí vymřela český linie Lucemburků po meči.

KLADY:

Zastával podřízenost církve moci světské- v letech 1403-1404 zakázal odvádět peněžní dávky papežské kurii, sám se rozhodl dosazovat některé církevní úřady, včetně biskupských.- vytvořil podunajské soustátí (uherské a české království jako hráz proti osmanské expanzi.

ZÁPORY:

Vydal Mistru Janu Husovi tzv. glejt ochranný" ... Mistr Jan byl upálen. (6.července 1415).

Březen 1420 -za přítomnosti Zikmunda byla vyhlášena křížová výprava pro "kacířským" Čechům. Koncem května oblehl Zikmund Prahu, 14.července na hlavu poražen na Vítkově, poté 2.listopadu pod Vyšehradem, narychlo korunován pražským arcibiskupem Konrádem z Vechty, českým králem, na jaře 1421 v Čáslavi, na sněmu, jej sněm jako krále odmítl. (pouze v Lužici a ve Slezsku jej šlechta co krále přijala...

8.ledna 1422 prohrál Zikmund bitvu u Německého brodu s husity a ze země odtáhl.

Na sklonku života v roce 1433 byl Zikmund papežem Evženem Iv. korunován na císaře římského. Bitva u Lipan mu ale otevřela cestu k vládě v zemích českých.

Sněm české šlechty 30.září 1437 ostře Zikmunda kritizoval, také proto že a jak dal popravit hejtmana Jana Roháče z Dubé.

Zikmund zemřel v bolestech 9.prosince 1437 ve Znojmě. Jím vymřeli Lucemburkové. Zůstal po Zikmundovi nemanželský syn, později benediktinský mnich v Monte Casinu- Jiří Lucemburský- jako "levoboček" nemeě na majetek předků právní nárok...

Zdroje: viz díl I.II.

R/1
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.249 sekund