Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Právo a psychologie všedního dne.

Právo všedního dne. 20. led 2022 17:50 #14595

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Co znamená "exkomunikace" (latinsky ex- commumnicare?)

Vyobcování - spíše vyloučení ze svátostného společenství církve. V praxi : vyloučení z možnosti přijímat a udělovat svátosti. Má i určité vyjimky. Ovšem, je jedním z nejtěžších trestů používaných církvemi...

Poznámka redakce:

Církev nikdy nepoužívala fyzických trestů. Pokud někoho odsoudila, příklad Mistra Jana HUSA, předala jej v "výkonu trestu" právu "světskému"... Hovoříme zde o církvi katolické.

Exkomunikace a interdikt jsou v katolické církvi nejtěžšími tresty.

Exkomunikovanému je zakázáno:

- udělovat svátosti a svátostiny, svátosti přijímat

- podílet se aktivně na mši či jakémkoliv bohoslužebném úkonu

- zastávat jakýkoliv církevní úřad nebo službu, konat úkony z moci (úřední) církve

Exkomunikace má dvě formy:

Prvá je vyhlašovaná představeným - ta je brána jako z možných trestů a vzniká teprve vyhlášením- resp. oficiálním uložením

druhá nabývá platnosti ihned , okamžitě s vykonáním daného skutku.. s ní se budeme nadále zabývat:

Exkomunikace latae sententiae:

přeložili by asi laici jako :"exkomunikace automatická" je úkonem nastupujícím bez rozhodnutí představeného " vykonáním činu, i když je utajen". A aby to bylo ještě složitější, rozlišuje se exkomunikace vyhrazené a nevyhrazené.

- ty, o nichž rozhoduje výhradně Svatý stolec

- a ty, o kterých lze rozhodnout na úrovni diecézní...

zdroje: zejména slovníky církevního práva... WikipediE.. upraveno, zkráceno R/1

Nakonec KLATBA, jenž postihla i české panovníky...

ACHT.

byla říšskou klatbou Svaté říše římské... byla světskou obdobou klatby církevní.

Znamenala úplné vyloučení postiženého jedince ze společnosti... takový ztratil právní ochranu a byl považován za "nepřítele státu". Mohla být beztrestně zavražděna, nikdo ji nesměl poskytnout přístřeší a jídlo. její dům byl spálen, majetek propadl obci nebo státu. Manželka se stala vdovou a děti sirotky...

Acht .

se objevil už v právu římském, ale odvozuje se spíše od germánského zvykového práva ve 13.století. Mírnější forma byla stanovena soudem ( verfestung) a těžkým byl říšský acht.

Rozlišení a účel:

Verfestung sloužil jako prostředek donucení k dostavení se k soudu, platnost měl jen v tom kterém soudním okrsku a majetek obviněného dotřen nebyl. jakmile se obviněný k soudu dostavil, byl " verfestung" zrušen. Ale pokud se nedostavil do roka a do dne. byl "verfestung" vyhlášen pro celou říši přeměněný v t. zv. "aberacht "...

Podobný trest se vyskytoval v právu francouzském i anglickém- ale zde se rovnal "vyhnanství"...

Panovníci postižení achtem:

r.976 Jindřich Bavor - nebyl panovníkem českým, pouze do Čech utekl--

r.1276 Přemysl Otakar II.

r.1304 Václav II.

.....

Jindřich II.Bavorský, zvaný Svárlivý- také Hašteřivý - nebyl panovníkem českým- byl bavorským a korutanským vévodou, markrabě veronský- proslul jako oponent vlády otonských císařů- s nimi byl příbuzný... s Čechy měl společného pouze úprkem do Čech, o tom můžeme číst u historika Dětmara z Mersebirku následné:

..."Roku id Vtělení Páně 976 bavorský vévoda Jindřich, zbavený cti a vyobcovaný z církvěm uprachl do Čech. Zatímco pobýval u knížete Boleslava, císař proti němu vytáhl s velikým vojskem, ale vůči žádnému z nich ničeho nedosáhl.."

Co říká historie dále?

Císař byl "na hlavu" sbory českými poražen. Z Čech se stáhl... bývali Čechové statní jonáci!!!

R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 19. pro 2021 04:27 #14480

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
OBČANSKÁ NEPOSLUŠNOST. /encyklopedický pojem/.Znaky občanské neposlušnosti:

- neposlušnost vládě je dána politickou, náboženskou, filosofickou či jinou obdobnou motivací- tou neposlušný občan své jednání vůči sobě okolí ospravedlňuje- je přesvědčen, že jedná správně,

- vyjadřuje tak úsilí o minimalizaci zásahu do cizích práv, případně zájmů, vzdání se násilí proti sobě, nebo jiným ( např. policejnímu zásahu, vojenskému nebo jinému vměšování do zájmů jiného státu apod.)

- základním znakem občanské neposlušnosti je ochota přijímat následné sankce.

POPIS OBČANSKÉ NEPOSLUŠNOSTI.

- účast (neúčast) na určitých shromážděních a zde vyjádření nebo nevyjádření se k určitým tématům (referendum), volby...

- emigrace nebo její odmítnutí

- odmítnutí amnestie ( trvání na řádném dokončení trestního řízení)

- odmítnutím pracovat (stávka)

- paralyzace správního řízení (detailním lpěním na byrokratických detailech)

- nevyvíjení patřičného úsilí ( pasivní resistence) - doplnění poznámkou redakce:

pasivní resistence- česky pasivní odpor - k němu patří stávky, bojkot, odmítání spolupráce, také omezení práce na nejnižší možnou míru- také přesné dodržování předpisů- v současné době hrozí pasivní resistence vládě u lidí odmítajících očkování- pokud musí vláda nakoupit plánované množství vakcín s omezenou dobou použitelnosti a "odmítači" budou užívat legální formy (nedostavení se , klamné vyplňování dotazníků...) budou náklady ve vztahu k efektu vysoké, časem neudržitelné... R/1

- zesměšňování symbolů

- neuposlechnutím výzvy např. policie, úřadů

- jinými způsoby podrývajícími autoritu (vrchnosti)

- vyjadřování nelojality... a mnohé další

CÍLE:

Občanská neposlušnost může mít charakter obranný ( povinný se vyhýbá exekuci nelegální prací či skrýváním majetku),

revoluční- vedoucí ke změně režimu, reformní...

Může být prováděna individuálně - zde má vláda možnost účinně zasáhnout, nebo organizovaně- př: pere-li se občan s městkou policií v Uherském Hradišti, je snadno přemožen a stíhán, pochoduje.li několik tisíc občanů v davu, bez roušek po Václaváku, je vláda bezmocná...a pokuta ve správním řízení organizátorovi nevymahatelná, nebo směšná, navíc vede účastníky k dalšímu odporu...

OBRANNÉ CÍLE:

- občané jsou nespokojeni s nízkou "vymahatelností práva" obecně, nízkou efektivitou boje proti korupcí a jiné...

OBČANSKÁ NEPOSLUŠNOST

je především zaměřená proti právním ustanovením a praktikám, vnímaných jako nesprávné - např: zneužívání kouření marihuany je chápáno většinou obyvatel jako nesprávné a hodné potrestání, jde-li o ohrožení dalších občanů (řízení vozidla, násilí), ale trest 20 let odnětí svobody za výrobu masti "na kolena" z konopí s sousedním státe je pokládáno za justiční zvůli.. etc...

Spojená nebezpečí:

- není-li odstraněna právní zvůle, obrací se postupně občanská neposlušnost i proti ustanovením neutrálním- občan na základě vzniklé averze k oficiální moci začíná vnímat i neutrální opatření jako úkor svých práv (viz současná odstupující vláda a její opatření k potlačení infekčních opatření...)

Občan poté usiluje o celkové oslabení režimu i prostředky radikálními ( viz upálení sebe sama na místě veřejném jako forma protestu...Palacha a další...)

Chápání legality a legitimity občanské neposlušnosti:

Z hlediska diktatury je projev občanské neposlušnosti vždy nelegální a je trestán. Soudně, vězením, nasazením na nucené práce, v mírnějších formách ve sníženém společenském uplatnění; v domě mimořádných opatření ( válka, vyjimečný stav) i trestem smrti.

V režimech demokratických se snaží ústavní systém důvody k občanské neposlušnosti minimalizovat a pro případ jejich legality občanskou neposlušnost legalizuje . Stává se tak v době, kdy odpor směřuje k ochraně práv, hodnost a principů chráněných tzv. "nadzákonními normami právní síly" - příkladmo Ústava, Listina práv a svobod, také "nálezy Ústavního soudu- i když v poslední době např. změna volebního systému prosazená soudcem Rychetským nejméně 1 milionem voličů jako demokratická a "ústavní" chápana není...

Historické příklady občanské neposlušnosti:

Radikálním typem je: přímá akce. Porušuje úmyslně zákon a morální požadavky. Aktivista takové akce očekává, že svým, fakticky málo významným činem, uvolní "skryté síly" a předpoklady " a masově vyvolá nové formy jednání a to povede k zásadním změnám... příkladem je atentát, kdy je představa, že: "malé zlo vyvolá velké dobro".

Příklad: " Vražda na tyranu není zločinem..."

Nenásilné, historické příklady občanské neposlušnosti:

- Sokrates

- američtí odpůrci kolonialismu (rok 1766)

- odmítnutí nařízené cenzury tisku (Londýn 1768-1771)

- indická kampaň ke zrušení solných zákonů a nezávislost Indie (1930-1931) Gándhí

- kampaň neposlušnosti v Jihoafrické republice (1951)

- protirasistické kampaně především v USA dosud...

Zdroje:

Oxsfordský slovník světové politiky , Ottovo nakladatelství s.r.o. Praha 2001, studijní materiály PF UK Praha, okrajově : Občanská neposlušnost a jiné texty o svobodě a nesvobodě , Olomouc: Broken Books, 2014- přeložila Jaroslava Kočová ISBN 978-80-905309-2-B, přepracována pro krátký text s právními poznámka R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 08. pro 2021 17:05 #14456

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Bona Vacantia.

- označeno tzv. "prázdné zboží" nebo " zboží bez vlastníka " jako český překlad z latiny. Jak taková právní situace vzniká? Bona vacantia mohla být vlastníkem opuštěna, špatně uložena, většinou ale zapomenuta. Notáři se setkávají s majetkem zanechaný někým, kdo zemřel v závěti, nebo bez zákonné závětu, také nemá známé dědice.

jak se naloží s majetkem Bona Vacantia, záleží na platném právu; většinu majetku neznámého vlastníka je v držení státu (u nás nedořešené restituce), v případě, že byla sepsána závět a osoba v ní zemřela, rozdělení majetku z pozůstalosti dědicům určí tzv. "pozůstalostní soudů,

- může se stát, že se podnik, nebo nezapsané sdružení rozpustí a jeho majetek není rozdělen, nebo není rozdělen řádně,

- nebo když se majitel nemovitosti odstěhuje a jeho další pobyt není znám

- mnoho případů Bona Vacantia vznikne po válce ( vždy zůstane velké množství osob nezvěstných...)

- dodnes existuje množství vkladních knížek " na heslo", jejichž úspory jsou v péči finančních institucí a mnoho možných variant dalších,,,

Závěrem. máte každý přesnou vědomost o svých majetcích, pozemcích, kuponových knížkách, o příbuzných, žijících v zahraničí po kterých by bylo možno dědit a jejich majetku?? a znáte příslušné zákony té které země?

R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 24. říj 2021 12:25 #14275

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
"Nezákonný zásah do svobody pohybu" tak zní výrok Městského soudu v Praze k vyhlášenému opatření ministerstva zdravotnictví ( měl platit od 1.11.2021).

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo k tomu datu "opatření", kdy lidé vracející se ze zahraničí musí do získání negativního testu do "samoizolace". Test však mohou postoupit nejdříve pátý den po návratu.

Výrok je odůvodněn v nadpisu: ... jde o hrubé porušení ústavního práva České republiky na svobodu pohybu...

Zdroj: server Česká justice.
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 28. srp 2021 19:44 #14042

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Národný inšpektorát práce: Vyžadovanie informácií o očkovaní od zamestnancov a nariaďovanie testovať sa nemá oporu v žiadnom právnom predpise

www.infovojna.sk/article/narodny-inspekt...nom-pravnom-predpise

R/FM
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 07. srp 2021 14:25 #13935

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
PREZIDENT REPUBLIKY MILOŠ ZEMAN PODEPSAL 6 ZÁKONŮ, Z TOHO JEDEN ÚSTAVNÍ!

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 3. srpna 2021 šest zákonů, z toho jeden ústavní, který doplňuje Listinu základních práv a svobod a za zákonných podmínek zaručuje PRÁVO BRÁNIT SEBE I JINÉ SE ZBRANÍ.

Prezident Miloš Zeman podepsal zákon ze dne 21. července 2021, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., který nabude účinnosti 1. září. Úprava je reakcí na odzbrojovací tendence v rámci EU. Listina základních práv a svobod bude nově obsahovat výslovné ustanovení, že „právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“.

Ústavní změna podle předkladatelů zabrání tomu, aby mohlo být toto právo omezeno běžným zákonem. Posílí také pozici ČR při projednávání dalších unijních regulací. SCHVÁLENO ÚSTAVNÍ PRÁVO BRÁNIT SEBE I JINÉ SE ZBRANÍ.


Zdroj: Advokátní deník
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 31. bře 2021 05:42 #13252

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Věnováno panu Ing. Andreji BABIŠOVI, předsedovi vlády České republiky.

O ministrech.

Výběr vhodných mužů pro důležité funkce ve státě má rovněž nemalý význam. Podle jejich kvalit bývá posuzován i panovník.

Jsou- li špatní, nestojí ani panovník většinou za nic. a naopak, obklopí-li se schopnými muži, ( 2021 ženami), každý ho má za muže na svém místě, protože umí rozeznat skutečnou hodnotu od pozlátka.

Způsobilost či nezpůsobilost člověka pro vykonávání určité státní funkce lze předem odhadnout podle těchto tří podmínek:

buď rozumí své věci sám /a/ a nikoho dalšího nepotřebuje,

nebo

si umí dát od jiných, schopných poradit,

anebo

sám /a/ nic nedovede posoudit, ničemu nerozumí a na rady neslyší- a ten /ta/ není k ničemu.

Poznat, zda může být někdo dobrým ministrem, lze snadno a takřka neomylně podle základního měřítka; myslí-li vždy a ve všem hlavně na sebe a svůj prospěch, pro takovou funkci se nehodí. Muž /žena/ ve službách státní moci nikdy nesmí myslet na sebe, ale na prospěch země a vladaře a projednávat státní záležitosti s ním. Na druhé straně si musí panovník dobrého ministra umět vážit, nesmí ho přehlížet, má ho vyznamenávat a patřičně oceňovat, aby si ho zavázal vděkem k věrnosti a oddanosti. Jen tehdy, nasytí-li jeho ctižádost a přirozenou lidskou touhu po přiměřené životní úrovni, bude mu sloužit dobře a odpovědně, protože bude vědět, že každý možný převrat ohrozí nejen panovníka, ale i jeho.

Jsou-li ministři čestní a vládce uzalý- mohou se na sebe navzájem spolehnout a důvěřovat si. Nechová-li se však jedna ze stran podle tohoto pravidla, určitě na to doplatí.

Moudrý muž nemůže stát ve slově, je-li mu to na škodu a jestli pominuly okolnosti, za nichž je dal. Kdyby všichni lidí byli čestní, moje rada by byla špatná.Ale protože nejsou a sami dané slovo neplní, rozumný panovník je nemůže dodržovat. Byl by sám proti sobě.

"Vládce nemusí nutně mít všechny kladné vlastnosti, ale mel by umět vzbudit zádní, že je nepostrádá. A naopak má-li je, je krajně nežádoucí,, aby se jimi vždycky a za všech okolností řídil. A´t si je shovívavý, lidský,zbožný, upřímný; ale všeho do času. Jakmile vznikne potřeba opaku, nesmí zaváhat.

Niccoló Machiavelli

upraveno pouze vynecháním příkladů a doplněno aktuálně /ženy/... R/1

Zdroj: Nakladatelství XYZ, 2007,2012, překlad Josef Hajný ISBN 978-80-7388-693-6


Niccoló MACHIAVELLI - čti "makjaveli"...

Narozen 3.května 1469 - zemřel 21.června 1527 Floorencie.

Italský politik,filosof,diplomat,spisovatel, historik, vojenský teoretik, z období renesanace.

Jeden za zakladatelů politologie.

Formuloval politicko- mocenský ideál- prostředky k vytvoření silného jednotného státuv čele s osvíceným panovníkem...

R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 30. bře 2021 04:09 #13243

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Zavedení účtu pro dlužníky v exekuci zřejmě čeká odklad!

R/4
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 28. bře 2021 04:34 #13224

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Rekordy a kuriozity českého zločinu

kriminalistika.eu/rekordy/rekordy.html

R/V26
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 18. bře 2021 03:55 #13158

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Muzeum kriminalistiky...

kriminalistika.eu/muzeumzla/prehled.html

R/x
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.206 sekund