Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Právo a psychologie všedního dne.

Právo všedního dne. 02. srp 2022 17:04 #15222

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
JEDNA UDÁLOST..TŘI POHLEDY...tendenční propaganda funguje po staletí

30.ČERVENEC 1419

Husitská kronika Vavřince z Březové: tak viděli skutek husité..

.Potom téhož roku v neděli po sv. Jakubu, jinak 30 dne měsíce července byli purkmistr ( Jan Podivínský - pozn. reakce) a někteří konšelé Nového Města ( Čeněk Patriarcha- podrychtář, Rehla Dvorník, konšel, Jan Humpolec (bývalý), Václav Barbořina, Jan ryba a Sasín, nepřátelé přijímání z kalicha, od obecného lidu a Jana Žižky, dvořana svrchujmenovaného českého krále za to, že se posmívali procesí, které se tamtudy mimo radnici vracelo s velebnou svátostí oltářní od svatého Štěpána Na rybníčku do kláštera blahoslavené Panny Na písku, ohavně shozeni z Novoměstské radnice a ukrutně ubiti a usmrceni, tehdy král Václav dlel se svým dvorem na Novém Hradě, vzdáleném skoro míli od Prahy... Konečně bylo se souhlasem obou stran usneseno, aby se Novoměstská obec pokořila králi za výtržnost, které se dopustila shodivši konšely od něho ustanovené a hanebně je usmrtivši, a král aby potvrdil nové konšele od obce tehdy zvolené. A to se vskutku stalo ...

Objektivní událost:

První pražská defenestrace (30.července 1419):

... protihusitští novoměštší radní byli svrženi z okna radnice. Událost je považována za počátek husitských válek. Násilný převrat byl zřejmě předem plánován, protože mnoho stoupenců Želivského se dostavilo pod radnici ozbrojeno. Po kázání (želivského) se jím vedený dav odebral před nedalekou Novoměstskou radnici, kde požadoval propuštění vězněných stoupenců přijímání podobojí. Po odmítnutí dav na radnici zaútočil, někteří konšelé a purkmistr byli vyhozeni za oken a krutě ubiti. Podle svědectví Vavřince z Březové se útoku na radnici zúčastnil i Jan Žižka...

Historie česká Eneáše Silvia Piccolominiho: tak viděla skutek obec katolické...

. Avšak 30.června se sešli kacíři v kostele karmelitánů, ozbrojeni obešli s nejsvětější svátostí mnoho ulic a kostelů až ke kostelu svatého Štěpána a tam vydrancovali dům kněze, který nesouhlasil s jejich bludy, a rozzuřeni zamířili s mohutným křikem k radnici. Jedenáct konšelů zachvácených strachem se spasilo útěkem, sedm, kteří zůstali, a s nimi i městský rychtář a několik jiných měšťanů bylo okamžitě polapeno a vyhozeno z nejvyšších oken na náměstí; nabodli se na kopí a sudlice rozezleného lidu a poskytli roztrháni hroznou podívanou; mnich Jan stál přitom na náměstí a ukazoval svaté Kristovo tělo davu dychtícímu po krvi. Když královský komoří, který přispěchal se třemi sty jezdci, aby uklidnil vzpouru, spatřil zuřící dav, dal se v obavě o svůj život na útěk...

Poučení pro dnešek...od roku 1419 se novinařina nezměnila....


Zdroj: česká WikipediE ... poznámka pod čarou R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 09. dub 2022 18:33 #14891

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Rozhodnutí pana prezidenta o udělení amnestie ( ostatně nejde o zneužití EXEMPCE) prvně , vzpomeňme "panovníka "Václava Klauseho," kdy omilostnil celou škálu trestně stíhaných v poslední dny své funkce ... a republika tak ztratila možnost návratu ..xxxx miliard...

Exempce.

Rozumí se jí "právní vyjimka" - především vynětí pachatele z působnosti orgánů činných v trestním řízení.

Exempci známe, právníci, jako hmotněprávní (absolutní) a procesněprávní ( ta působí jako překážka v pokračování v trestní řízení).

Exempce

ve smyslu právně tzv. "hmotněprávním" (někdy najdeme pod názvem idemnita)- je dána OSOBNÍM postavením pachatele.

Příklady:

Poslanec ( také "senátorů) hlasuje, nebo se jinak (projevem) v poslanecké sněmovně dolní, nebo "horní" - senátu... dopustí "odvážného projevu"... na vrcholu indemnity stojí pan prezident.. (ten může všechno...)... právně řečeno" je beztrestný absolutně.."

Procesní exempce (můžeme ji nazvat také imunitou)- neznamená, že by se dotyčný pachatel /ka/ nedopustila trestného činu (skutek trestným zůstává!!!), ale v postupu k případnému odsouzení brání "překážka" Může být dočasná.. uveďme si příklady:

-milost nebo amnestie prezidenta republiky

-promlčení trestního stíhání ( uplyne více jak 20 a více let od spáchání trestného činu vraždy např...)

- diplomatická imunita

- nedostatek věku

. není dán souhlas poškozeného (rodina

Exempci známe i v platném právu církevním: jde o územní exempci ... je dána územím , na kterém subjekt žije...například kláštery (mužské a některé ženské) jsou vyňaty z pravomoci ( arci) diecézního , (arci) biskupa.

Zdroj: autor příspěvku R/1 je absolventem právnické fakulty University Karlovy.

The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 04. dub 2022 16:58 #14873

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
28.března r.1946 byl schválen ústavní zákon č.57/1946 Sb. ratihaboval Prozatímní státní zřízení.

RATIHABICE

je právní výraz- jím se schvaluje dodatečně právní jednání; také právní předpis.

V případě, že je ratihabice vyžadována, znamená, že právní akt (který ratihabici vyžaduje), má pouze omezenou platnost. Kdyby nebyl ten který akt ratihabován, je neplatný. Takže plnou platnost získává tímto dodatečným schválením.

Jako občané se můžeme s ratihabicí setkat v řadě případů... velký POZOR!!!

Příklad:

Někdo jedná něčím jménem, ale překračuje svoji pravomoc. např. jménem jednatele společnosti, ale jednatel zapsán není a nemá PLNOU MOC. Jednatel mu tedy musí jeho jednání schválit zpětně; potom je jednatel právním jednáním vázán. Stane se tak "ex tunc"- nikoliv od okamžiku svého schválení, ale od okamžiku jednání jeho jménem.

Ovšem!

Pokud k ratihabici nedojde, je ta osoba, která překročila své oprávnění za následky odpovědná a strana druhá je oprávněna na ní vymáhat vzniklou škodu!

Druhý případ se vztahuje na náš Senát.

Je-li rozpuštěna Sněmovna (dolní komora Parlamentu ČR), přijímá Senát (horní komora Parlamentu), tzv. "zákonná opatření Senátu"- ta platí do doby, kdy ještě není nová Poslanecká sněmovna ustavena.

Nová poslanecká sněmovna musí "zákonná opatření Senátu schválit, jinak přestávají platit ex nunc- dnem jejich neschválení.

Aby ale nevznikl chaos, mají do doby neschválení platnost a závaznost jako zákon klasický...

Zdroj: Ústava České republiky ( upraveno, zkráceno, přepracováno pro laiky... R/1)


Prozatímní státní zřízení.

Dočasné štátné zriadenie.

Československá republika 1939-1945

Hymny: "Kde domov můj a nad Tatrou sa blýska

Motto: "Pravda vítězí/ Pravda víťazí

Sídla: de jure (právně) Praha

Paříž (1939-1940)

Londýn (1940-1945)

Košice (1945)

Jazyky rovnoprávné- čeština a slovenština

Státní útvar:

exilová vláda

prezident: dr. Edvard BENEŠ

vznik: 21.března1939 (Ústřední výbor zahraniční akce)

zánik: 28.října 1945 ustavující schůze Prozatímního Národního shromáždění

Chod Prozatímního státního zřízení byl financován na základě úvěru; ten poskytla exilové vládě vláda Velké Británie....

co jsme se na ZDŠ neučili.. co se dnes moc "nenosí?"....

Finanční smlouva mezi vládou Velké Británie a Československou prozatímní vládou z roku 1940.

25.října 1940 si exilové vláda půjčila na postavení a organizaci československých jednotek ve Velké Británii první válečný úvěr ve výši 7.5 milionu liber. Půjčka byla zaručena veškerým zlatem Československé národní banky uložené v oné době v Bank of England (26 tun zlata).

Z této částky byla financována politická a vojenská činnost československého exilu-nákup zbraní z USA a následné vyzbrojení branných sil v průběhu války.

Československý odboj v zahraničí a armád v zahraničí tak byly financovány z v l a s t n í c h prostředků!!

Po skončení války se počítalo s tím, že poskytnutý úvěr Československo uhradí z německých válečných reparací.

Československo však žádné reparace od Německa (ani od NDR, ani Spolkové republiky Německa) nikdy neobdrželo!

Co jsme nikdy nevěděli:

Velká Británie po roce 1948 požadovala po Československu splacení tzv. Mnichovského úvěru.

Výrazem "Mnichovský úvěr" je označován finanční úvěr poskytnutý Velkou Británií Československu po uzavření "Mnichovské dohody. "

Československo bylo zrazeno a bylo nuceno si půjčit 30 milionů liber šterlinků na kompenzaci ztrát- ty Československo utrpělo vlivem Mnichovské dohody. Určeny byly k překonání hospodářských těžkostí spojených s odstoupením Sudet nacistickému Německu....

Československo nakonec dostalo jen 10 milionů z toho 4 miliony jako "dar za odstoupení Sudet" a zbylých 6 milionů liber jako úvěr...

Sjednám byl úrok ve výši 1%...

15.března 1939 - okupace Čech a Moravy- vyčerpáno z úvěru 6 milionů liber 2.5 milionu liber.

Zbylo:

3.5 milionu liber- z nich vznikl "československý fond" ( Czecho Slovak financial claims fund)- spravovalo jej britské! ministerstvo financí a sloužil? k zaplacení "závazků československé vlády a některých československých občanů (kterých???) vůči věřitelům britským...

Zdroj: Stanislav Motl. Kam zmizel zlatý poklad republiky. Rybka publisher,2003 ISBN 80-86 182-69 X....

pokračujeme k úvěru v roce 1940....

Británie také po Československu požadovala náhradu za majetek znárodněný britským občanům, kteří žili před válkou v Československu.

Československo zaujalo názor, že náhradu nevyplatí, protože západní státy neoprávněně zadržují československý podíl zlata , nalezeného po válce v solných dolech Merkses- (jednalo se o 227 tun zlata Německé říšské banky...značná část zlata bylo zlato ukradené nacisty v okupovaných evropských zemích...

K britskému požadavku se přidaly i Spojené státy americké- rovněž požadovaly náhradu za znárodněný majetek bývalých československých občanů, kteří přijali občanství USA...(jednalo se především o rodinu Petschkovu ) ... připojíme pojednání "Petschkův palác, jako mučírnu Gestapa!

V roce 1982 byl již demokratický hospodářský systém Československa natolik silný, že si mohl dovolit uhradit Velké Británii 24 milionů liber...Spojeným státům 84,5 milionů dolarů...

Československu poté bylo vráceno 20.2.1982 pouze 18,4 tun zlata...

Zdroj:

Miloslav Bednář: Drama zlatého pokladu republiky a jeho výklad...

Upraveno, zkráceno - pouze fakta R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 19. pro 2021 04:27 #14480

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
OBČANSKÁ NEPOSLUŠNOST. /encyklopedický pojem/.Znaky občanské neposlušnosti:

- neposlušnost vládě je dána politickou, náboženskou, filosofickou či jinou obdobnou motivací- tou neposlušný občan své jednání vůči sobě okolí ospravedlňuje- je přesvědčen, že jedná správně,

- vyjadřuje tak úsilí o minimalizaci zásahu do cizích práv, případně zájmů, vzdání se násilí proti sobě, nebo jiným ( např. policejnímu zásahu, vojenskému nebo jinému vměšování do zájmů jiného státu apod.)

- základním znakem občanské neposlušnosti je ochota přijímat následné sankce.

POPIS OBČANSKÉ NEPOSLUŠNOSTI.

- účast (neúčast) na určitých shromážděních a zde vyjádření nebo nevyjádření se k určitým tématům (referendum), volby...

- emigrace nebo její odmítnutí

- odmítnutí amnestie ( trvání na řádném dokončení trestního řízení)

- odmítnutím pracovat (stávka)

- paralyzace správního řízení (detailním lpěním na byrokratických detailech)

- nevyvíjení patřičného úsilí ( pasivní resistence) - doplnění poznámkou redakce:

pasivní resistence- česky pasivní odpor - k němu patří stávky, bojkot, odmítání spolupráce, také omezení práce na nejnižší možnou míru- také přesné dodržování předpisů- v současné době hrozí pasivní resistence vládě u lidí odmítajících očkování- pokud musí vláda nakoupit plánované množství vakcín s omezenou dobou použitelnosti a "odmítači" budou užívat legální formy (nedostavení se , klamné vyplňování dotazníků...) budou náklady ve vztahu k efektu vysoké, časem neudržitelné... R/1

- zesměšňování symbolů

- neuposlechnutím výzvy např. policie, úřadů

- jinými způsoby podrývajícími autoritu (vrchnosti)

- vyjadřování nelojality... a mnohé další

CÍLE:

Občanská neposlušnost může mít charakter obranný ( povinný se vyhýbá exekuci nelegální prací či skrýváním majetku),

revoluční- vedoucí ke změně režimu, reformní...

Může být prováděna individuálně - zde má vláda možnost účinně zasáhnout, nebo organizovaně- př: pere-li se občan s městkou policií v Uherském Hradišti, je snadno přemožen a stíhán, pochoduje.li několik tisíc občanů v davu, bez roušek po Václaváku, je vláda bezmocná...a pokuta ve správním řízení organizátorovi nevymahatelná, nebo směšná, navíc vede účastníky k dalšímu odporu...

OBRANNÉ CÍLE:

- občané jsou nespokojeni s nízkou "vymahatelností práva" obecně, nízkou efektivitou boje proti korupcí a jiné...

OBČANSKÁ NEPOSLUŠNOST

je především zaměřená proti právním ustanovením a praktikám, vnímaných jako nesprávné - např: zneužívání kouření marihuany je chápáno většinou obyvatel jako nesprávné a hodné potrestání, jde-li o ohrožení dalších občanů (řízení vozidla, násilí), ale trest 20 let odnětí svobody za výrobu masti "na kolena" z konopí s sousedním státe je pokládáno za justiční zvůli.. etc...

Spojená nebezpečí:

- není-li odstraněna právní zvůle, obrací se postupně občanská neposlušnost i proti ustanovením neutrálním- občan na základě vzniklé averze k oficiální moci začíná vnímat i neutrální opatření jako úkor svých práv (viz současná odstupující vláda a její opatření k potlačení infekčních opatření...)

Občan poté usiluje o celkové oslabení režimu i prostředky radikálními ( viz upálení sebe sama na místě veřejném jako forma protestu...Palacha a další...)

Chápání legality a legitimity občanské neposlušnosti:

Z hlediska diktatury je projev občanské neposlušnosti vždy nelegální a je trestán. Soudně, vězením, nasazením na nucené práce, v mírnějších formách ve sníženém společenském uplatnění; v domě mimořádných opatření ( válka, vyjimečný stav) i trestem smrti.

V režimech demokratických se snaží ústavní systém důvody k občanské neposlušnosti minimalizovat a pro případ jejich legality občanskou neposlušnost legalizuje . Stává se tak v době, kdy odpor směřuje k ochraně práv, hodnost a principů chráněných tzv. "nadzákonními normami právní síly" - příkladmo Ústava, Listina práv a svobod, také "nálezy Ústavního soudu- i když v poslední době např. změna volebního systému prosazená soudcem Rychetským nejméně 1 milionem voličů jako demokratická a "ústavní" chápana není...

Historické příklady občanské neposlušnosti:

Radikálním typem je: přímá akce. Porušuje úmyslně zákon a morální požadavky. Aktivista takové akce očekává, že svým, fakticky málo významným činem, uvolní "skryté síly" a předpoklady " a masově vyvolá nové formy jednání a to povede k zásadním změnám... příkladem je atentát, kdy je představa, že: "malé zlo vyvolá velké dobro".

Příklad: " Vražda na tyranu není zločinem..."

Nenásilné, historické příklady občanské neposlušnosti:

- Sokrates

- američtí odpůrci kolonialismu (rok 1766)

- odmítnutí nařízené cenzury tisku (Londýn 1768-1771)

- indická kampaň ke zrušení solných zákonů a nezávislost Indie (1930-1931) Gándhí

- kampaň neposlušnosti v Jihoafrické republice (1951)

- protirasistické kampaně především v USA dosud...

Zdroje:

Oxsfordský slovník světové politiky , Ottovo nakladatelství s.r.o. Praha 2001, studijní materiály PF UK Praha, okrajově : Občanská neposlušnost a jiné texty o svobodě a nesvobodě , Olomouc: Broken Books, 2014- přeložila Jaroslava Kočová ISBN 978-80-905309-2-B, přepracována pro krátký text s právními poznámka R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 12. led 2020 17:44 #11165

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Legalita webu www.svvz.cz a právní postoj k reakcím na jeho kritické postoje k některým výjimečným, negativním jevům současného veteránského výsadkového hnutí:

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. ODDÍL DRUHÝ. POLITICKÁ PRÁVA.

Preambule.

Politickými právy se zde rozumí občanská práva, tj. práva, která náležejí člověku jako občanu, jako součásti politicky organizované společnosti-státu. Politická práva umožňují jednotlivcům i kolektivům aktivně zasahovat do správy věcí veřejných.

Přerozdělování daní k účelům společensky prospěšným je věcí veřejnou! Věcí společensky prospěšnou je také historie národa.

Čl.17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

Právní výklad Evropského soudu k výrazu "projev" (v roce 1976 ) :

Svoboda projevu se uplatní "nejen vůči "informacím " a "myšlenkám", jež jsou příznivě přijímány nebo považovány za neurážlivé či neutrální, ale rovněž vůči těm, které uráží, šokují nebo znepokojují stát či část obyvatelstva. "

To je dáno požadavky pluralismu, snášenlivosti a otevřenosti, bez nichž není demokratické společnosti.

Zdroj: ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD.

JUDr. Pavel Chmelík, odpovědný redaktor webu www.svvz.cz .
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.207 sekund