Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Právo a psychologie všedního dne.

Právo všedního dne. 21. pro 2020 06:06 #12635

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
Spíše ironický dotaz přišel v noční poště v souvislosti s vyhlášeným omezením platným dnešním dnem... pisatel/ka se dotazuje, zda je vyhlášeno "stanné právo"...

Než výraz "STANNÉ PRÁVO" právně rozebereme - historicky a jeho význam- v poslední době jej "navrhoval" pán někde z okraje Prahy " vulgární komik" ...

Česká vláda jej nemůže použít, i kdyby chtěla.

Zákon č.178/1990 Sb. vypustil §§ 307-314 trestního řádu (zákon č.141/1961 Sb.)-- právníci si oživí..."řízení musí být skončeno nejpozději do 72 hodin od té doby, kdy byl obžalovaný postaven před soud, proti rozsudku nebylo odvolání přípustné a trest smrti měl být vykonán od tří do dvanácti hodin po jeho vyhlášení..."

Stanné právo je mimořádným opatřením stání moci /trestní právo/. Je opatřením vyjimečným.

Používá se ve stavu válečném, občanských nepokojích /rabování, rasové násilí/, v živelních pohromách- omezí některá občanská práva zaručená ÚSTAVOU, nebo LISTINOU PRÁV a SVOBOD.

CÍL:

Odstrašit zločince /potenciální pachatele/ od páchání trestných činů "vysoce společensky nebezpečných", jenž se danou situací prudce rozmáhají.

Dosahuje se toho buď přímou popravou pachatele, klade-li ozbrojený odpor, nebo- "zjednodušeným procesem trestního řízení a výrazně přísnými tresty- trestem smrti. Řízením stanného práva je pověřen stanný soud.

HISTORICKY.

" Stanné právo" si "přisvojilo" trestní právo z původně práva středověkého, "občanského". Dříve platilo, že ten, kdo po "trojím vyvolání" /strana sporu/ neodpověděl. "že na svém právo stojí"...tedy- že je přítomna - SPOR PROHRÁL.

Později se domníváme, právníci, že zde mohl být vliv německého termínu : "STANDRECHT" doslovně: "právo vykonané na místě".

V určité historické době byly "stannými soudy"- soudy krajské... jejich obvod byl vyhláškou stanného práva určen.

Po roce 1900 v zemích Rakousko- Uhersko.

1917: 14.srpna 1917- Plzeň- pouliční nepokoje z hladu.

1941 (28.září)- 20.ledna 1942 - do PRETEKTORÁTU nastoupil Reinhard Heydrich.

1942 (27.květen-3.červenec 1942)

1968 23.8/24.8.1968 - pouze v Praze.

Zdroj: skripta trestního práva PF UK student Pavel Chmelík, současná legislativa. upraveno R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 19. pro 2020 09:23 #12618

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
Citát dnešní doby:

"Čím horší je stát, tím více má zákonů"

Tacitus.


Víš, občane České republiky, jak "skvělý je Tvůj stát"? Na něco přes deset milionů obyvatel máš:

78 zákonů ústavních

2582 zákonů platných

4210 vyhlášek

1434 vládních nařízení

Ovládáš je?

POZOR!

To jsou jen česká. Nařízení a právní restrikce Evropské unie si nikdo nedovolí zveřejnit. Žádný žijící český právník, je všechny nezná- prostě- nemůže!

16.prosince roku 1689 vydal anglický parlament Bill of Rights 1689 - "Listinu práv"... laikům ta informace moc neřekne. právníkům ano.

Z toho pouhého faktu, že právní dokument platí ve všech zemích Commonwealthu dodnes!! (2020!) nám dává odpověď na otázky:

"Proč Anglie vystoupila z Evropské unie" a "Proč stát se občanem Anglie" na celém světě znamená stát se

"vyšší kategorií občana.." (tento názor se nemusí sdílet!, samozřejmě...)...:

ale: srovnejme výkon práva v České republice v současné době... dnes vyhlásíme "něco".. v pátek "je to jinak".. abychom to zase pomocí barevného PSA změnili.

Výsledek: "nikdo nebude za chvíli již dodržovat nic a to jsme nezačali plošně očkovat.. a začneme-li násilně: a pacient odejde " TAM? rodina nutně podá trestní oznámení, na koho asi?

Domyslel už dnes, někdo, situaci lékaře, který násilně, bez souhlasu pacienta naaplikuje VAKCINU? To potom bude eutanázie " brnkačkou".. kdo podepíše /případně/ takový zákon- poslanec, senátor, prezident?

Za pár dnů jsou Vánoce. To postaví Policie před každý vchod do paneláku policistu, aby zabránil vánočnímu shromáždění rodiny?

Mnohým občanům České republiky to mohou být, vzhledem k věku, Vánoce poslední...

Bill of Rights.

Zákon byl podepsán ještě v roce 1689 anglickým králem Vilémem III. Oranžským a Marií II. Stuartovnou, královnou Anglie,Skotska a Irska.

Ve Spojeném království je Listina práv podepřena dokumentem Magna Charta, zákonem Habeas Corpus 1679 (překlad "zachovej tělo" a dvěma zákony parlamentu - jeden z roku 1911, druhý 1949.

Připomeňme, že sice samostatný, ale platný dokument platí ve Skotsku.

To nejdůležitější:

Listina práv 1689 byla inspirací pro základy amerického právního řádu...

V České republice ? V Evropské unii...?

R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 19. pro 2020 09:22 #12617

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
7.prosince roku 43 před naším letopočtem/ve věku pouhých 63 let vstoupil na nebesa poté, kdy mu byla sťata hlava, starořímský voják, poté politik, advokát, spisovatel. řečník, právník, básník a filosof

Marcus Tullius CICERO.

Právnické fakulty na celém světě mají, jako předmět nepovinný , zařazeno řečnictví. Umět mluvit jako profesionál, patří do základu právnického řemesla. U soudu, na veřejnosti, v politice.

Marcus Tullius Cicero byl republikán. Pochází ze zámožného jezdeckého rodu. vystudoval rétoriku, právo a filosofii. Mimo latinu, překládal díla z řečtiny.

První zmínky o jeho veřejném vystupování známe z roku 79 před naším letopočtem. Zde již vystupoval veřejně, jako řečník u soudu /dnes obhájce, advokát).Později pobýval v Řecku, studoval různé proudy řecké filosofie.

Od začátku své kariéry získal značnou popularitu, vyznamenal se poctivostí, snahou o spravedlnost a stal se tak senátorem. Jeho kariéra pokračovala, v roce 70 př.n.l. se stal aedilem kurulským, v roce 67 př.n.l. městským protektorem...

Rok 64 př.n.l. byl pro Cicera kritickým. Jeho řeč dodnes významná " Filipika proti Catilinovi". Catilina byl zchudlým aristokratem a Cicero dosáhl jeho odvolání a stal se konzulem.

CICERO byl zastáncem "smíšené římské ústavy"- ta měla prvky "monarchie" / imperium magistrátů/... "aristokracie" (senát co moc nejvyšší/ , ale i lidové- demokratické /concilium plebis/ - lidové shromáždění.

Když byl přeložen senátory Publiem a Serviliem Rullem nový pozemkový zákon, Cicero jej svojí řečí odvrátil. Jeho přijetí by ohrozilo moc aristokracie.

Cicero měl, jako každý politik, své stránky slabé. Catilina byl poražen a vítězný Cicero dal bez soudu popravit většinu jeho přívrženců. Následkem tomu musel v roce 58 př.n.l. opustit ŘÍM- pouze na rok, poté se již zase směl vrátit do Říma. Politicky ale již neuspěl- moc byla v rukou triumvirů... Cicero začal vystupovat již jen jako obhájce, vyučovat gramatiku a rétoriku.

Schylovalo se k občanské válce. Cicero se přiklonil na stranu POMPEIOVU, ten byl poražen- CICERO vítězsného Ceasara odprosil...a s ním se do Říma vrátil.

Ceasar zemřel. Ale republika se nevrátila. Opustil Řím a dopustil se chyby osudové: začal veřejně vystupovat proti Marcu Antoniovi. Dnes je všech 14 řečí zaznamenáno. všechny velmi ostré! Senát na základě Cicerova vystoupení vyhlásil Antoniovi válku, jejím vedením pověřil Octaviana- ten se s Antoniem spojil- moc SENÁTU byla zlomena.

Cicero se pokusil o útěk. Byl dostižen 7.prosince r.43 př.n.l. sťat, jeho tělo vláčeno koňmi po římských ulicích.. hlava a pravá ruka byly vystaveny na FORU.


Marcus Tullius Cicero má pro nás značný význam dosud jako:

- osobní příklad statečného obránce repuliky

- populátora řecké filosofie- překladatele, jenž vytvořil latinskou filosofickou terminologii s níž pracujeme dosud /příkladmo: řecké slovo logos- "slovo, rozumu, smysl/ používáme nyní jako ratio/rozum/...

- Cicero - právník a politik, byl přesvědčen,že filosofie má význam především jako úvaha o veřejných záležitostech a právu.

- Cicero právník - založil filosofii soudního sporu jako "pokojné a zákonné vyřešení sporu" a to i v případě, že se nelze dobrat "poslední pravdy".

Na závěr, věta právníkům známá:

Legum servi sumus ut liberi esse possimus.

"Jsme podrobeni zákonům, abychom byli svobodni"

Nejzdařilejší Cicerova díla:

"De lege agraria- O zákonu zemědělském."

"In Catilinam - Proti Catilinovi."

" Philippicae- Filipiky!!

dochovalo se i 57 dalších..

Zdroj: poznámky studenta PF UK Praha 1970-1975 Pavla Chmelíka R/1


Co redaktora R/1 potěšilo..

krátce po napsání článků se ozvala sečtělá čtenářka se SLOVNÍKEM cizích slov: dštila na mne síru pro překlep..."aedil".

Dle slovníku v roku 2017 má být :"edil"...:

v letech 70 před naším letopočtem se nižší úředník pověřený správou jmenoval "eadil".. takže! obojí je správně!!

Vysvětlení : Aedil /latinsky aedilis/ je odvozeno ze slova aedes, aedis - "Chrám, budova". Označen tak byl nižší úředník /magistratus/ v římské republice. Odpovídal za správu veřejných budov , pořádání veřejných slavností a her a pořádku v ulicích a na tržišti. Nejnižší možný věk pro získání hodnosti byl 37 let...

Funkce aedila se postupně měnila - zajímavé je pouze pro studenty právnických faktult, kteří z "římského práva" skládali tvrdiu zkoušku... ten, kdo hledá bližší informaci ji najde na českém vydáni WIKI po zadání hesla Aedil.

Děkuji! za každou připomínku! Jsme rádi, zejména, že naše články, čtete... R/1


Osobně se domnívám, že jeden ze skvělých textů je z díla "De finibus bonorum et malorum" v českém překladu " O nejvyšším dobru a zlu". Je to pasáž, na kterou upozorňovali učitelé přednášející v roce 1970-1975 rétoriku /řečnictví/ na Právnické fakultě University Karlovy.

Pro pořádek nejprve latinsky: " Negue porro guisguam est gui dolorem ipsum guia dolor sit amet, cinsectetur, adipisci velit..."

česky potom: " Nikdo nemiluje bolest samu, nevyhledává ji, ani nechce získat; jednoduše proto, že to to bolest.."

Tento citát je znám asi od 16.století, ve 14.století byly nalezeny v katedrální knihovně ve Veroně Ciceronovy dopisy (kolem 900 originálů)...

R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 17. pro 2020 13:03 #12606

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
„Zachránce“ Čunka a jeho kolega. Pohled do zákulisí projektu nové nemocnice ve Zlíně

www.ceska-justice.cz/2020/12/zachrance-c...-nemocnice-ve-zline/

The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 08. pro 2020 16:48 #12557

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
K některým dotazům našich návštěvníků- proč někdy používáme pro stejný objekt různé názvy. Jaký rozdíl je mezi pojmem KLUB, SPOLEK a co bylo "občanské sdružení"...

SPOLEK: je obecně sdružení či skupina osob- od 1.4.2014 se stal spolek zvláštní formou právnické osoby. je samosprávný , dobrovolný, sdružuje osoby vedené společným zájmem. Založen je nejméně třemi osobami. Společné aktivity jsou zaměřeny buď na vzájemné, prospěšné cíle poskytované členům spolku (myslivci, sportovci)- nebo cíle veřejné: (sociální služy etc..). Spolek je zapsán do veřejného rejstříku vedeného rejstříkovým soudem. Právně je upraven občanským zákoníkem ( § 214-302).

HISTORIE:

V Rakouském císařství a Československu do roku 1951.

Monarchie zakládání spolků umožňovala, (císařský patent ze dne 26.listopadu 1852 zveřejněný v říšském zákoně č.253/1852 ř.z. - nejprve zakládání spolků podléhalo předem schválení úřednímu, (české spolky HLAHOL,SOKOL, UMĚLECKÁ BESEDA, AMERICKÝ KLUB DAM, TĚLOCVIČNÝ SPOLEK PANÍ A DÍVEK PRAŽSKÝCH a další... 15.listopadu 1867 byl vydán zákon nový / zákon č. 134/1867 ř. z. o právu spolčovacím- od té doby se založení spolku pouze úřadům oznamovalo- státní úřad jej mohl zakázat jen ve případě, že spolek schválené stanovy porušoval.

Rakouská právní úprava platila v Československu až do roku 1951 / v části české) na Slovensku se řídila "nařízením uherského ministra vnitra".

SOCIALISMUS.

Až v roce 1951 byl v Československu vydán zákon č. 68/1951 Sb. " o dobrovolných organizacích a shromážděních" - účinnosti nabyl 1.10.1951. nahradil tak jak starý rakouský zákon o právu spolčovacím, tak nařízení uherské ministra vnitra. Ve své podstatě dobrovolné sdružování mohutně podporoval- činnost upravil "organizační řád".

Příkladmo : Revoluční odborové hnutí, Československý svaz mládeže, Svaz Československo -sovětského přátelství, Československý svaz žen, Československá obec sokolská, Československý červený kříž... Svaz pro spolupráci s armádou /Svazarm/ a další...

KLUB.

Původ slova je odvozen jak z ruštiny "clob", tak z angličtiny. Kluby známe již ze starověku- sdružovaly lidi se společnými zájmy.

Středověk kluby převzal, jejich členové platili účastnické poplatky a dodržovali, striktně, určitá pravidla. Sedmnácté a osmnácté století se "úctyhodné džentlmenské kluby" spojily s milovníky kávy a čaje. Přitom vznikala řada diskuzí politických, ekonomických i společenských.

Známé v Anglii tzv: Pití při setkání přátel v hostincích. V USA - pravidelné politické schůzky. Francouzské kluby hrály karty a kulečník. V Rusku hudební večery, tanec...

Až století devatenácté dalo slovu KLUB význam původní. Organizovalo lidi spojené společnými zájmy. Sovětský svaz vystavěly Domy, nebo Paláce kultury. Stát pracovníky těchto institucí podporoval- přispívaly k rozvoji tvůrčích schopností.

Můžeme tedy učinit závěr, že píšeme-li o "spolku" máme na mysli "klub".

Češtináři namítnou, že slovo KLUB neznamená jen "sdružení, spolek" . Má význam hmotná. Představuje i sférický předmět, hmotu blízkou tvaru k sféře: ..."lepkavý klub špíny ".

Obrazově může znamenat úzce propojené zvíře, plazy, pavouky nebo hmyz: "propojení hadi zamotaní v obrovském zlověstném klubu"...

třetí variantou je létání kouře, páry, ve formě připomínající kouli.."... v šedé ranní mlze plaval dýmový klub, jako obrovský černý mrak ..."

a mnohé básnické výjevy další...

R/1 zdroje- zákony o sdružování, Mluvnice česká ...upraveno pro potřeby webu.
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 17. lis 2020 06:22 #12431

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
Projektant poukázal na podezřelé okolnosti soutěže na novou zlínskou nemocnici

www.ceska-justice.cz/2020/11/projektant-...-zlinskou-nemocnici/

R/2
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 03. lis 2020 16:09 #12365

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
r.1781 ...český lid poddaný si vydechl.

Osvícený císař Josef II. v zemích koruny Ćeské zrušil nevolnictvi, dal poddaným právo odejít z panství bez povolení vrchnosti, také bez jejího povolení uzavírat manželství, studovat, učit se řemeslům- zrušil bezplatné dvorské služby. Poddanství i robotní povinnosti zůstaly podle předchozího "tereziánského robotního patentu".

Josef II. se narodil jako vévoda Josef Habsbursko-Lotrinský, byl prvorozeným synem rakouské,české a uherské panovnice MARIE TEREZIE otcem mu byl císař Svaté říše římské národa německého Františka I.

Ihned po narození byl přítomným kanovníkem pokřtěn jako: Josephfus Benedidictus Joannes Antonius Michael Adamus.

Josef II. byl nadaným organizátorem. O malička se zajímal o správní otázky matčiny říše. Po své korunovaci (proběhla v roce 1764 ve Frankfurtu), si jako svého dvorního skladatele zvolil Antonia Salieriho ( císařovým oblíbencem byl skladatel Mozart)...i po korunovaci vládla pevnou rukou matka. S ní byl podle historiků často v ostrém konfliktu.

Josef II se v českých zemích těšil zvláštní oblibě, bylo jeho jménem "JOSEF" pojmenováno mnoho lidí- sedlácký stav mu dal titul:" selský panovník".

r.1766 7.dubna, nechal Josef II ve Vídni otevřít PRÁTR, tvrdě pracoval, vydával téměř dva "patenty" denně, celkem kolem 6000 !

Dále:

- zlepšil postavení Židů

- srovnal daně, rozšířil provozování řemesel, změnil systém doplňování vojska

- zřídil KATASTR půdy a domů, zreformoval trestní právo,

- zřídil nové úřady s úředními hodinami, zřídil tajnou policii

- zřídil nové "špitály", blázince, zreformoval školství

- tvrdě zasáhl katolickou církev- zrušil ty kláštery, které neposkytovaly vzdělání, zdravotnictví nebo vědu, naproti tomu zřídil důchodový systém pro staré kněze- zpočátku stát převzal výuku kněží, ale později zrušeno...

vydal také nařízení, která do praxe zvedena nebyla např. "zákaz pohřbívání v rakvích.. namísto toho měl být nebožtík pohřben v pytli a zaspán vápnem- důvod: "úspora dřeva"...

Panovník Josef II. měl mimo dvorního skladatele i skvělé vojáky- příkladmo:

GENERÁLA LAUDONA,

ten mu dobyl v říjnu roku 1789 Bělehrad.

JOSEF II. zemřel na přepracování v roce 1790- na trůn nastoupil bratr Leopold II.

zdroj: skripta Dějin PF UK Praha...

Generál LAUDON, VOJÁK, za celou kariéru pouze jednou, jedenkráte poražený, je v našem archivu- dala by se o něm napsat kniha. Nositel vyznamenání, pouze v jednom!! provedení na planetě ZEMĚ... těším se na chvíli, kdo o něm, VOJÁKOVI, budeme moci napsat!

R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 24. říj 2020 05:44 #12313

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
MILIONÁŘSKÁ DÁVKA (1947)

( v roce 1947 "milionářská daň" byla nadějí, že se pokryjí škody způsobené suchem v roce 1947) zákonodárci přijali zákon č.185/1947 Sb. ze dne 31.října 1947 o mimořádné, jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku.

Z počátku se zákon nezdál moc přísný, byl nadšeně obyvatelstvem /ne milionářským/ přijat/... milionářským s rozpaky..podle toho zákona byly povinny rodiny jejichž majetek ke dni přijetí zákona přesahoval hodnotu jednoho milionu korun- současně jejich daňová povinnost v roce 1947 činila nejméně 50.000 korun.

Rok 1948 přinesl zpřísnění:

zákon č. 180/1948 Sb. ze dne 19.července 1948 změnil zákon ze dne 31.říjnan 1947 č.185 Sb. o jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na amjetku.

Nově nařizoval: "zaplatit dávku ve výši od sedmi do dvaceti procent z hodnoty majetku, progresivně podle hodnoty toho majetku. Nejvyšší, progresivní daň" se uplatnila při hodnotě majetku nad 20 milionů Kč...

Tohle byly "brnkačka"... čekala, v roce 1953: Měnová reforma.

The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 15. říj 2020 15:52 #12278

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
Renata VESECKÁ nar. 23.března 1960 v Praze.

Absolventka právnické fakulty Karlovy University Praha.

Po úspěšné promoci přijata na prokuraturu.

Čekatelskou praxi vykonala na Okresní prokuratuře v Havlíčkově Brodě.... po složení justiční zkoušky pracovala jako vyšetřovatelka Okresní prokuratury v Pardubicích.

V roce 1988 se vrátila do Havlíčkova Brodu jako náměstkyně okresního prokurátora, zde přečkala převrat a stala se později Okresní státní zástupkyní v Havlíčkově Brodě.

V devadesátých letech přešla na dlouhodobou stáž na Vrchní státní zastupitelství v Praze a nejvyšší státní zastupitelství.

r. 2000 - jmenována krajskou státní zástupkyní v Hradci Králové . Do podvědomí veřejnosti se dostala kauzou "rasově motivovaní vraždy svitavského Roma a sériovými vraždami manželů Stodolových.

Přejděme do článku "Kauza Justiční mafie"

30.09.2005 JUDr. Renata VESECKÁ je pověřena řízením Nejvyššího státního zastupitelství - v listopadu jmenována Nejvyšší státní zástupkyní.

Přišla kauza "Jiří ČUNEK"... JUDr. Merie Benešová, předchůdkyně Vesecké, později "stínová ministryně spravedlnosti za ČSSD, označila Veseckou za: "součást tzv. "justiční mafie" s tím, že nezákonným způsobem ovlivňuje tzv. "zájmové trestní věci".

Nejvyšší soud velký spor ukončil s tím, že se dr.Benešová omlouvat nemusí a žalobci ji vrátí 370.000 Kč.. jenž jim dříve musela dříve vyplatit.

12.března 2009 vyzvala Strana zelených, aby pro obnovu důvěry ve státní zastupitelství odvolala vláda dr. Veseckou z funkce Nejvyšší státní zástupkyně.

Stalo se tak poté, kdy šéf liberecké pobočky Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, dr. Adam Bašný, se kriticky vyjádřil ke kauze bývalého vicepremiéra Jiřího Čunka.

14.března 2009 se vyjádřil k práci dr. Vesecké i ombudsman Otakar Motejl: ... "

"kdybych měl něco navrhnout, tak bych navrhl paní doktorce Vesecké, aby odešla."

K odchodu z funkce vyzvala dr. Veseckou i Unie státních zástupců, následně i Unie soudcovská.

Dr. Vesecká byla odvolána z funkce vládou 27.10.2010.

Poté se živila jako řadová advokátka v advokátní kanceláři v Hradci Králové.

Příčina jejího profesního pádu - pan Jiří ČUNEK , ukončil svoji činnost vůlí voličů až volbami do Krajského zastupitelstva ve Zlínském kraji ve dnech 1-2. října roku 2020...

Odkazy: Wikipedie. veřejně přístupno.
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 25. zář 2020 10:03 #12197

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
EXEKUCE!! CHYSTÁ SE OCHRANA LIDÍ V EXEKUCI.

Vzniká účet, na který bude exekutor krátký. Konec absurdním pravidlům, chválí experti - autorka Kateřina Hovorková- zprávy aktuálně cz.

Přinášíme podstatné informace z článku - celý si jej přečtěte přímo na AKTUÁLNĚ.cz

...má jít o zvláštní bankovní účet, na kterém by mohli mít lidé v exekuci nezabavitelné peníze beze strachu, že jim na ně sáhne exekutor. Poslanecký návrh, která v pondělí podpořila vláda, snad začne platit od ledna- ulehčí tak život statisícům dlužníků. Řada z nich raději dnes žádný účet nemá a žije jen s hotovostí po kapsách.

Současný stav:

Pokud máte exekuce, zaměstnavatel vám strhne exekuční srážky- na účet pošle nezabavitelné minimum. Název sice říká, že by se ty peníze neměly dále zabavovat- ale! na účtu se stanou běžnou hotovostí a exekutor je může/ nemusí, dále zabavit!

To není všechno!

Vedení bankovních účtů, postižených exekucí, stojí více jako "účty běžné" .

Velké banky si za ně účtují v průměru 250 Kč měsíčně, také- většinou, 300,- Kč za "součinnost" s exekutorem- tedy\!pozor! za každou odpověď na dotaz exekutora, zda máte na účtu peníze a kolik! ... napasal ( Daniel Hůle - Člověk v tísni).

Zákon předložili poslanci Kateřina Valachová (ČSSD) a Patrik Nacher (ANO). Institut chráněného účtu by zákonem zaručil, že "nezabavitelné minimum" na tomto účtu by bylo skutečně nezabavitelné!

Odůvodnění právní předlohy:

"Navrhovaná právní úprava je nezbytná. představuje jediný efektivní a přiměřeně rychlý způsob řešení neoprávněných exekucí, snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů a posílení bezhotovostního transparentního bankovního styku.."

Redakce www.svvz.cz z mnohaletých právních zkušeností z personalistiky připojuje vlastní poznatek:

Česká vláda ani netuší, kolik lidí v produktivním věku pracuje v tzv. "šedé ekonomice" - buď úplně bez jakýchkoliv dohod (při zajištění na ˇÚřadech práce" ), nebo krátkodobě na "Dohody"- kolik miliard vládě uniká z státního rozpočtu... kolik zaměstnanců by mohlo pracovat legálně a zvýšit procento zaměstnanosti...

R/1
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.198 sekund