Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Právo a psychologie všedního dne.

Právo všedního dne. 22. čec 2020 19:18 #11994

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Připomeňme si, ČECHOVÉ, SLOVÁCI,

právní dokument, dnes již sice neúčinný, ale stejně silný jako zpěv vojů HUSITSKÝCH u Domažlic.. "Kdož sú Boží bojovníci" .. v letech 1944/1945 BENEŠOVY DEKRETY!

BENEŠOVY DEKRETY.

právně jde o dekrety prezidenta republiky\ vydané v exilu prezidentem Československé republiky dr. Edvardem BENEŠEM během konce druhé světové války a krátce po jejím skončení na osvobozeném území Československa v době, kdy nebylo možno vykonávat zákonodárnou moc cestou Národního shromáždění.

Pan prezident vydal celkem 98 dekretů prezidenta a 7 dekretů bylo dodatečně republikováno.

Všechny ústavní dekrety a dekrety prezidenta republiky byly dne 5.března 1946 potvrzeny-ratihabovány! Prozatímním Národním shromážděním ústavním zákonem č.57/1946 Sb.

Přpomeneme pouze, o které dekrety se jednalo:

- znárodnění většiny průmyslových podniků, pojišťoven, bank,

- zavedení centrálního plánování

- vyhlášení všeobecné pracovní povinnosti

- konfiskace majetků etnických Němců a Maďarů, kolaborantů, zrádců

- ztráta československého stáního občanství Němců a Maďarů

-zrušení německé university a německých škol technických

a další....

Ústavní soud potvrdil jejich platnost v době vzniku a jejich závaznost- právní účinek: nastolené změny zůstávají zachovány!

Zdroj: platná právní úprava R/1

Vysvětlení právního výrazu Ratihabice:

Jde o právní výraz "potvrzení něčeho" latinsky ratihabitio - ratus= "pevný" a habere "mít" ... ratihabice se používá k označení dodatečné platnosti určitého právního úkonu, jenž už byl zpravidla vykonán- v tomto případě DEKRETY byly prováděny ihned a dodatečně prohlášeny za platné.

Používá se i právní výraz Ratifikace -ta platným právní úkon teprve činí (srovnej- mezinárodní smlouva byla ratifikována- tedy uvedena platnost podpisem smluvních stran-neplatí zpětně.)

(Raticifere- učinit platným). (Ratihabere-mít za platný)...

R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 02. čen 2020 16:36 #11792

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
LÉTÁTE S DRONEM? NOVĚ BUDETE MUSET UDĚLAT TEST A REGISTROVAT SE

DESÍTKY TISÍC LIDÍ, KTEŘÍ SE V ČESKU BAVÍ LÉTÁNÍM S DRONY, ČEKÁ OD NOVÉHO ROKU REGISTRACE A ONLINE TEST PILOTA.

Na rozdíl od současnosti, kdy se i amatéři dronem mohou podívat do výšky 300 metrů, pak budou moci létat do výšky sotva poloviční, maximálně do 120 metrů.

Povinná registrace bude platit pro všechny drony o hmotnosti nad 250 gramů, případně i pro lehčí stroje s dobrou kamerou nebo vysokou rychlostí, které nelze považovat za hračky.
Registrace bude probíhat online a zdarma. Nová pravidla reagují na předpoklad, že dronů bude na obloze rychle přibývat
Pro provoz dronů mají platit tři kategorie: Open (Otevřená), Specific (Zvláštní) a Certified (Certifikovaná).
Ta první bude pro amatéry, druhá pro profesionální piloty, kteří potřebují povolení a pojistku již dnes. Takových profesionálů je v ČR už nyní několik stovek. Povolení pro ně budou podle informací ministerstva dopravy platit ještě celý následující rok, poté by si měli vyřídit nová.

Zdroj: novinky.cz
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 19. kvě 2020 20:09 #11739

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Soudce chebský

latinsky iudex Egrensis - česky "Soudce sjednaný v Chebu"... jedna z otázek historie právnické fakulty University Karlovy v letech sedmdesátých minulého století- označuje dohodu mezi zástupci HUSITŮ a LEGÁTY basilejského koncilu- upravila ve svém konečném znění podmínky jednání husitů na koncilu.

Jednalo se zde hlavně o otázku, kdo bude rozhodčí autoritou husitských zástupců s katolíky.

Husité odmítali autoritu koncilu, měli zato, že podle nich byl stranou sporu /koncil/.

Husité byli skvělými vyjednavači, podařilo se jim vyjednat nezvyklý ústupek v § 7 DOHODY, že soudcem jednání bude:

"lex divina, praxis Christi, apostolica et ecclesiae primitivae, una cum conciliis doctribusgue, fundantibusse veraciter in eadem pro veracissimo et indefferenti iudice... ve stručném českém překladu:

Božský zákon,skutky Kristovy, apoštolů a prvotní církve spolu s koncily a doktory, kteří na předešlé pravdivě navazují.

Často jsou HUSITÉ uváděni v současnosti jako hordy loupeživých lapků a ejhle..

zdroj... skripta UK PRAHA- pamětní deska v Chebu R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 21. bře 2020 07:27 #11463

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
SROCENÍM v právu rozumíme shromáždění nebo shluknutí se většího poštu lidí (nejméně však tří), především k vyjádření odporu, zpravidla s odbojnými nebo rušivými úmysly.

Povyk, nebo pozdvižení se právně nazývá ROTYKA.

Srocení je odvozeno od slova ROTA. Ve vojenství má význam útvaru zpravidla o sto lidech.

Staročeština používala výrazy "družina, zástup, cháska, sekta"- jazykovědci tvrdí, že se do češtiny výraz dostal přes francouzštinu ze středověké latiny z výrazu "rupta". Tím byl označen oddíl zejména loupeživý -doslovný překlad (zpodstatnělé příčestí od rumpere- zlomit, roztrhnout).

SROCENÍ užívala i Bible /Český ekumenický překlad/:

Numeri 14,27 a 35 : " Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi": "Jak dlouho bude proti mně toto zlé srocení reptat?... Takto naložím s celým tímto zlým srocením, které se proti mně srotilo: zde na této poušti do posledního pomřou!"

České trestní právo:

SROCENÍ ke spáchání zvlášť závažného zločinu (úmyslného trestného činu), na nějž je stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 10 let, je v §20 odst.1) zákona č. 40/2009 Sb. jmenováno jako jedna z forem úmyslného vytváření podmínek pro spáchání takového zločinu.

Novelou 330/2011 Sb. bylo do § 352 trestního zákoníku k trestnému činu násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci, přidáno následující:

"Kdo se srotí, nebo spolčí k násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo k tomu, aby jim vyhrožoval usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině. národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán stejně jako ten, kdo takové násilí nebo takové vyhrožování spáchal."

V § 356 ( trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob k omezování jejich práv a svobod (odst.2): "kdo se spolčí nebo srotí k veřejnému podněcování nenávisti k vyjmenovaným tepů jevů nebo skupin osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, stanoví stejný trest jako tomu, kdo se takového podněcování již dopustil.

Za srocení za účelem takového zločinu se rozumí, pokud srocení účastníci jsou s jeho spácháním srozuměni. Ke srocení může dojíti bez předchozí dohody. Jako příklad v policejní literatuře je uváděn případ, kdy policejní oddíl rozehnal rvačku- účastníci rvačky se opět shlukli a vypálili policejní stanici.

Jak uvedeno výše- shluknutí spočívá v účasti nejméně tří osob na určitém místě.

Trestní právo zná ještě jiné formy "přípravy zločinu": "spolčení" - liší se od srocení jinou časovou a místní bezprostředností s připravovaným zločinem.

zdroj: Komentář k čs. trestnímu právu skripta R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 14. bře 2020 14:19 #11423

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
ZEMSKÝ SOUD /latinsky iudicium terre/.

Stavovská instituce, soud šlechty. Do jeho působnosti spadala všechna šlechta země. Projednávala majetkové záležitosti a také věci trestní. Postupně úlohu zemských soudu přebíral stát.

Český zemský soud byl ustanoven v desetiletí od roku 1260-1270. Do roku 1402 mohl podat na šlechtice žalobu i poddaný, od roku 1402 ale byl přístupný pouze šlechtě.

Soud zasedal 4 x ročně, místem jednání byl Pražský hrad. Soud vedl o jednání záznamy. Soudu předsedal král, ale formálně, jednání soudu řídil zemský sudí. Mimo něj bylo ještě dvanáct přísedících- ti byly pouze ze stavu "panského", písaře mohl zastávat i šlechtic nižší. Zajímavé pro právníky je, že soud nalézal právo, jeho rozsudek byl ale ve stejné věci závazný pro rozhodnutí další- tedy fingoval na principu "precedensu."

Takto bylo tvořeno zemské právo.

Proti rozhodnutí zemského soudu nebylo odvolání, vykonával "nejvyšší purkrabí"- ten mohl krále zastupovat. Pokud byl spor o finanční zájmy krále, zastupoval jej jako "advokát", nejvyšší komorník.

Nižší stupeň soudů zastával tzv. menší zemský soud, soudil věci nižší šlechty- projednával spory do hodnoty deseti hřiven stříbra. Ten také vedl agendu tzv. "zemských desk".

Hřivna v tomto pojetí je váha stříbra asi 250 g. /čtvrt kila/ dalo se z ní vyrazit kopa grošů- tedy šedesát , takže spor měl hodnotu šesti set grošů - 1.5 kg stříbra /poz. redakce/.

V průběhu 15.a 16.století zemský soud ztrácel svůj prvotní význam, zasedal již jen třikrát ročně, později již nezasedal vůbec. Původní volnost v nalézání práva mu omezilo Vladislavské zřízení zemské. Navíc, počty "přísedících" se rozšířilo, sice původních dvanáct pánů zůstalo, ale přibyli k nim rytíři v počtu osmi, ti do té doby mohli působit jen u soudu zemského menšího.

V té doby bylo vydáno Obnovené zřízení zemské- situace se proměnila v neprospěch šlechty, nejvyšším soudcem se stal panovník, jednání ústní bylo nahrazeno písemným, soud opustil "právo precedenční! a uřídil instituci odvolací " revizi v české dvorské kanceláři"...

MORAVA.

Ve středověku nebývala ušlápnutou provincií Prahy, jak je tomu dnes. Měla svůj zemský soud.

MORAVSKÝ ZEMSKÝ SOUD.

Založil jej Karel IV. v roce 1348. Soud zasedal střídavě v Olomouci ( vždy 6. ledna a24.června) také v Brně a to v datech, které stanovil soud v Olomouci. Byly vedeny dvě řady "moravských zemských desk." Panovníka - co předsedu soudu zastupoval zemský hejtman, řízení zase vedl vzdělaný právník, " zemský sudí.

Původně byl v každém městě jeden. Zprvu nebyl určen počet přísedících, později se ustálilo, že v "senátu" bylo 14 míst pro pány a šest pro šlechtu nižší. Novinkou na Moravě bylo, že se zasedání soudu účastnil i biskup olomoucký. Soudní pravomoc byla obdobná zemskému soudu českému.

Poznámka redakce:

"Desk" je správně i když jsou uváděny " MORAVSKÉ ZEMSKÉ DESKY." Staročeština název obracela na "desky zemské" zásadně v plurálu "ty desky zemské, v gentivu byl užíván a je dosud je tvar "zemských desk".

Byly předchůdcem pozdějších pozemkových knih a dnešního Katastru nemovitostí - jako doklady o vlastnictví půdy a jiných nemovitostí. Zajímavé jsou z dnešního hlediska názvy: " zpupná (šlechtická) vlastnictví (latinsky alod). Zápisem majetku do zemských desk se majetek stával dědičným majetkem rodu. Ve městech byl osvobozen od daní. V deskách zemských byla zapisována všechny ustanovení zemských sněmů - tehdejších zákonů. Uváděny v nich byly další, obecně závazné dokumenty.

Na Moravě jsou vedeny zemské desky od roku 1303, v Čechách od roku 1348- vedeny jsou řady dvě- půhonné a trhové. Moravské dsky jsou vedeny v sídlech moravského zemského soudu - v Olomouci a Brně. V roce 1642 se soudy sloučily do Brna- od té doby je veden jen záznam jeden. Také byly od té doby "kvaterny" desk trhových rozděleny podle krajů .

Zážitkem bezesporu jedinečným pro studenty práv a historie je návštěva Moravského zemského archivu v Brně. Do KNIH můžete nahlédnout za přísného dozoru, s rouškou a v rukavicích...

Jak jsme při návštěvě zemského archivu zjistili, zemské dsky tvoří 38 svazků !olomoucké cúdy z let 1348-1642, 35 svazků "brněné cúdy z let 1348 -1642. Původní zápisy jsou v latině,, později ve staročeštině.

Vážnost našich předků k právu se projevuje úpravou písemností. Mají renesanční knižní vazbu, znaky představitelů zemských úřadů a jejich portréty. Doprovází je znaky vlastních rodů a rodů spřízněných.

zdroj: skripta právnických fakult, vlastní poznatky R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 28. úno 2020 17:05 #11356

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 12. led 2020 17:44 #11165

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Legalita webu www.svvz.cz a právní postoj k reakcím na jeho kritické postoje k některým výjimečným, negativním jevům současného veteránského výsadkového hnutí:

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. ODDÍL DRUHÝ. POLITICKÁ PRÁVA.

Preambule.

Politickými právy se zde rozumí občanská práva, tj. práva, která náležejí člověku jako občanu, jako součásti politicky organizované společnosti-státu. Politická práva umožňují jednotlivcům i kolektivům aktivně zasahovat do správy věcí veřejných.

Přerozdělování daní k účelům společensky prospěšným je věcí veřejnou! Věcí společensky prospěšnou je také historie národa.

Čl.17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

Právní výklad Evropského soudu k výrazu "projev" (v roce 1976 ) :

Svoboda projevu se uplatní "nejen vůči "informacím " a "myšlenkám", jež jsou příznivě přijímány nebo považovány za neurážlivé či neutrální, ale rovněž vůči těm, které uráží, šokují nebo znepokojují stát či část obyvatelstva. "

To je dáno požadavky pluralismu, snášenlivosti a otevřenosti, bez nichž není demokratické společnosti.

Zdroj: ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD.

JUDr. Pavel Chmelík, odpovědný redaktor webu www.svvz.cz .
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 01. zář 2019 07:52 #10487

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
DRONY A "ŠMÍROVÁNÍ"

RUŠIČKA DRONŮ VÁS MŮŽE DOSTAT DO PROBLÉMŮ

Pro majitele dronů je určitě dobrá zpráva, že jim v ČR nikdo dron sestřelit nesmí, a to ani na soukromém pozemku. To ale neocení nikdo z těch, komu neslušný pilot dronu naruší soukromí neoprávněným náhledem do zahrady. V případě, že se tak stane, nemáte prakticky příliš mnoho možností, jak se ihned bránit. Na internetu určitě najdete návody na sestrojení zachytávací sítě do podvěsu pod vlastní dron nebo články o speciálních zbraních, které dron šetrně uzemní, že by ale byl někdo ochotný tato finančně nákladná řešení využít v domá cích podmínkách, spíše pochybujeme.

Co ale v případě, kdy dron narušuje vaše soukromí, udělat můžete, je pořídit vlastní fotografie dronu a zavolat Policii ČR. Pilot by měl být na dohled od dronu, můžete se po něm podívat a pokusit se ho identifikovat. Můžete ho i vyfotit, jeho fotografii však nesmíte nikde zveřejnit, pouze ji proto předejte policii. Pokud není pilot v přímém vizuálním kontaktu s dronem, porušuje další předpis Úřadu pro civilní letectví.


NARUŠUJE VAŠE SOUKROMÍ DRON? KDY A JAK HO MŮŽETE LEGÁLNĚ SUNDAT?

Sestřelit cizí dron nesmíte, ani kdyby vám s ním soused létal nad bazénem. Možnosti, jak vetřelce „sundat“ legálně, ale existují. Nevychovaného pilota navíc můžete vyškolit občanskoprávní žalobou.
Posviťte si na šmíráka s dronem

Ač majitelé kvadrokoptér a dalších dálkově ovládaných letadel označovaných jako „drony“ většinou nemusejí mít žádné povolení ani pilotní průkaz, musejí se řídit zákonem. Ten na ně pohlíží jako na účastníky leteckého provozu podobně jako chodec je účastníkem silničního provozu. To má své opodstatnění - i malý a lehký model při pádu může zranit člověka nebo leccos poškodit, za což je provozovatel letadla odpovědný.

Kromě toho tato zařízení smějí poletovat jen v souladu se stanoviskem 1/2013 Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud někoho provozovatel zabere kamerou bezpilotního letadla, zmíněný zákon na něj ve většině případů nahlíží jako na správce případně zpracovatele osobních údajů.

Provozovatel „především NESMÍ POŘIZOVAT ZÁBĚRY RYZE SOUKROMÝCH AKTIVIT (zejména v rámci obydlí a přilehlých prostor) a záběry, jimiž by primárně byla snižována lidská důstojnost,“ uvádí Úřad ve svém stanovisku. Zabírat konkrétní lidi na soukromých pozemcích lze tedy jen s jejich souhlasem, případně ze zvláštních – a doma na zahradě velmi málo pravděpodobných - důvodů, které jmenuje zákon o ochraně osobních údajů.

Drony navíc mívají i mikrofony a také na ně zákon pamatuje. „Pořizování zvukového záznamu významným způsobem zvyšuje míru zásahu do soukromí takto odposlouchávaných osob, což přípustnost takového zpracování ve většině případů vylučuje,“ upozorňuje Úřad na ochranu osobních údajů.

Budete-li tedy mít podezření, že vás někdo dronem špehuje, pořiďte si i vlastní záznam. S jeho pomocí usvědčíte „pilota“ z různých prohřešků. V České republice lze bezpilotní letadlo provozovat jen v přímém dohledu. Pokud by tedy dotyčný své letadlo sledoval jen prostřednictvím přenášených záběrů z kamery dronu, porušil by i zákon o civilním letectví.

Jak lapit dron pomocí sítě? Dron můžete sejmout i sami..

Ani na vašem pozemku cizí kvadrokoptéru nemáte právo ničit. Jejich cena běžně přesahuje 10 000 Kč, technologicky nejvyspělejší ovšem stojí i 200 000 Kč, takže byste se snadno dopustili trestného činu. Pohyb dronů můžete sledovat prostřednictvím dronového štítu (Drone Shield - česky to zatím na netu nenajdete, hledejte anglickou verzi), jehož čidla rozpoznají specifický zvuk dronů, o jejichž blízkosti dostanete varování na mobilní telefon.

Pak se vám nabízejí hned dva způsoby, jak jej dostat na zem šetrněji než hozenou cihlou. Můžete jej „unést“ a donutit k přistání pomocí speciálního vysílače, anebo za ním můžete vyslat vlastní dron s vystřelovací sítí. Svou práci udělá i opeřený dravý letec. Ve všech třech případech jste to ovšem vy, kdo za vetřelce a následky jeho přistání nese odpovědnost.
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 25. čen 2019 13:23 #10134

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Víte že..

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů byl k 23. 4. 2019 zrušen a nahrazen zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (účinnost od 24. 4. 2019)
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.179 sekund