Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: TOP SECRET - fakta

TOP SECRET - fakta 16. čec 2019 17:20 #10240

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Než budeme pokračovat ve výčtu technických pojmů, udělejme si "exkurz".

Prvně, čtenáři mají "zmatek" v hodnostech psaného článku.

Tedy:otevíráme další desítky let utajovanou skříňku...

Souhrn:

1961 - vojín Pavel Chmelík. Otec rakouský emigrant před Hitlerem,r.1933- v rodině se mluvilo česky- matka/ německy otec. Dostal československé občanství, v roce 1938 zařazen jako střelec 1.cyklistického praporu/ Slaný. Přednost, znalost běžné hovorové němčiny rakouského typu.

1962 - svobodník Pavel Chmelík, zástupce velitele SHP /Skupiny hloubkového průzkumu...bez poddůstojnické školy.

1963 - desátník, četař, rotný - Velitel Skupiny hloubkového průzkumu- vyčleněn pro zvláštní využití - utajení "zakrytý"- oficiálně: staršina roty "B". Absolvent "kurzu praporčíků ČSLA- "výtečně".

1964- prozrazena ... nechtěně.. rodina ve Vídni.. získán ke spolupráci s ZS/GŠ a zařazen k výcviku Velitele skupiny agenturního průzkumu- "propůjčena hodnost praporčíka" - /důkaz: TOP SECRET str.167... plk.Ing. Jiří Dufek.. Praporčík/ nadrotmistr/ Pavel Chmelík.

1964-1966 vyslán ke studiu vojenské SVVŠ Kroměříž, maturita, cvičen v KM jako specialista- m.j. 1 měsíc jako "zdravotník" v lazaretu- zařazený do kroměřížské divize sekce průzkum 3.motostřelecké divize Kroměříž.

Do důstojnické hodnosti jmenován po absolvování právnické fakulty University Karlovy v Praze a získání doktorátu na Universitě Jana Evangelisty Purkyně. Mimo ČSLA- přeložen do zálohy- změněno ČVO z Řídícího důstojníka skupiny hloubkového průzkumu /ČVO 105 / na ČVO /955/ prokurátora Vojenské obvodní prokuratury v Brně.

Při pravidelných cvičeních: možnost prostudovat všechny materiály příslušníků z útvarů, spadajících do působnosti Obvodní prokuratury Brno, při stážích na Vyšší vojenské prokuratuře - další...

Předpoklady získání ke spolupráci do Agenturního průzkumu ZS/GŠ:

Otevřeme těžko, velmi těžko!! získaný Rozkaz MNO ZS z roku 1961. Byl vydám jako "příloha" k č.j.00638/61-2.

Byl realizací "Základního ustanovení o výstavbě sítě agenturně- průzkumných skupin na území ČSSR "- zpracoval tehdejší náčelník ZS/GŠ pplk. Oldřich BURDA.

V únoru 1961 náčelník GŠ ČSLA generálplk. Otakar RYTÍŘ vydal rozkaz, dopadající na všechny vojenské správy v Československu:

" Základní ustanovení o výstavbě sítě agenturních průzkumných skupin na území ČSSR".

Dokument zpracoval pplk.Oldřich BURDA, ne sám...jeho podřízená skupina prověřených důstojníků. Zda v ní byl i náš legendární kapitán Alois KLINDERA, lze jen těžko dopátrat. Některé stopy by mohly by tomu napovědět.

STUPEŇ utajení byl:

"Přísně tajné, zvláštní důležitosti".

Dostali jej pouze "náčelníci vojenských správ ". vybraní náčelníci zpráv, velení nově vytvářených jednotek hloubkového průzkumu.
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET - fakta 05. čec 2019 11:54 #10187

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
NÁSTUP PLUKU.

" Výsadkář vítězí vůlí" ... nikdy jsem se, NIKDY, nevzdal a dostal přezdívku Pavča KORČAGIN. Není lehké spát na betonové podlaze a stavět úzkokolejku pro svoz dřeva.

Je těžké, nechat v roce .... nastoupit PLUK.

PROTI VŠEM! Sehnat zhruba 350.000 Kč, sestavit organizační tým.

Karel Maňák, příslušník roty, desítka členů výboru, samozřejmě kpt.v.v. Dušan HRIC a jeho náčelnice štábu, paní Zdeňka...ta by měla být někdy dekorována...

V DEN D. hodinu H. nastoupil PLUK- v počtech téměř "mírového stavu"- kolem 700 průzkumníků, radistů, absolventů ŠDZ /Školy důstojníků v záloze/.

HUSITSKÝ CHORÁL, replika ZÁSTAVY přijata, přijat i ZÁVAZEK... v jaké míře?

Velkolepý RAUT, vydány číslované MEDAILE 7.výsadkového pluku.

Na TRŮN dosazen " poslední velící".

Následoval dosti tvrdý konflikt se Slováky.

JAKÝM PRÁVEM jste převzali ODKAZ? pravili???

Bylo 50/50 Slováků- příslušníků PLUKU. Byl SABINOV, PREŠOV...

GARANCE- doživotním předsedou KVV Holešov - bude SLOVÁK.

TAK JEST!
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET - fakta 05. čec 2019 11:03 #10185

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
V době, kdy odešel do "Síně SLÁVY" legendární VELITEL pluku, plukovník inženýr Miroslav ŠEDINA, se na jeho pohřbu sešlo tak asi 30-40 lidí! Ne tisíc, dva...

Pravdou je, že zásluhou kpt. v. v. Dušana HRICE, předsedy KVV Holešov, jsme mu ve čtyřech!!! členech KVV Holešov vzdali ČEST.

Je také pravdou, že se další z významných velitelů Skupin hloubkového průzkumu Holešov, mjr. v.v. František LEJSEK, tuze hněval na předsedu KVV Holešov, že o naší rozlučkové MISI nebyl včas informován.

Na rozloučení byla, mimo nebližšího kruhu rodiny,

elita štábu VÚ 7374 Holešov. jeho náčelník- plk.v.v. Ing. Jiří Dufek,. náčelník Vojenské kontrarozvědky pluku, náčelník výcvikové skupiny pluku a ... další.

HLOUČEK.

Byl jsem ve stejnokroji vz.95 povolené k nošení ředitelem Krajského vojenského velitelství Zlín, podal jsem náčelníkovi štábu Jiřímu Dufkovi, byl v civilním oděvu, předpisové hlášení.

Vyveden z role. "Pavle, já jsem už 40 let z armády pryč..."

ZDE,

právě zde, kdy nad námi byla DUŠE plukovníka Ing. Miroslava ŠEĎINY, se vrátila moje tajná PŘÍSAHA veliteli, za kterého stojí zemřít...

Plukovníka Ing.Miroslava ŠEDINY. VOJÁKA!

Kdo vzpomene na film "POKLAD NA STŘÍBRNÉM JEZEŘE" ... Ke střežení zůstal POKLADU poslední indiánský STAŘEC.

S přísahou PŘEDKŮM!

Stačí zatáhnout za řetěz...

Bylo nutno postavit znovu 7.výsadkový pluk zvláštního určení na místo, kam PATŘÍ.

Plukovník Ing. Miroslav Šedina pochodoval, předpisově, do Modré roty.

Plukovník Vladimír KOŠAN se potácel na hraně nesmírného ponížení pluku v epizodě KOŠANOVCI. Ještě "voják"?

Bylo NUTNO nechat nastoupit PLUK.
Na nádvoří holešovských kasáren.
Na to nádvoří, kam NEVSTOUPILA ŠPINAVÁ BOTA OKUPAČNÍHO VOJÁKA.
Do posvátné jeskyně POKLADU - CTI VOJÁKA! Zpravodajce. Výsadkáře.

Převzít repliku ZÁSTAVY.

Převzít odpovědnost!

Bylo nutno PLUK znovu vzkřísit. Vrátit mu velení.

Bylo nutné jej nechat NASTOUPIT!

NIKDO TOMU NEVĚŘIL.

Výsadkář vítězí vůlí !!!

Nemusíme mít hodnost generála. Vycvičenému průzkumníkovi za osm let služby stačí k přežití VŮLE, nůž a granát.
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET - fakta 28. čen 2019 18:46 #10153

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Nyní již jde "do tuhého".

Začíná etapa budování 7.výsadkového pluku zvláštního určení. Od samého počátku jeho existence, převodem z působnosti armád do podřízenosti Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA.

Vrátíme se z roku 1970 do roku 1969, poté roku 1968 a sestoupíme až do roku 1962.

Bude to konfrontace některých úvah náčelníka štábu 7.výsadkového pluku zvláštního určení s osobními pocity, zkušenostmi, denním životem s vojíny, svobodníky, později absolventy ŠDZ, prostého VOJÁKA první linie nevyhlášené VÁLKY,

Konfrontace vlastního zařazení velitele Skupiny agenturního průzkumu s pohledem štábního důstojníka. Nebude to čtení pěkné. Pohled toho, kdo se "upsal" ĎÁBLU. TEN i ONEN. Jeden v hodnosti podplukovníka, druhý v hodnosti dvojí. Té základní a propůjčené...

Zpravodajská práce je špína, lež a přetvářka. Dvojí jméno. Dvojí život. Ve službě, doma.

Vy měkcí, kteří věříte TOP SECRETU s LEBKOU, dále nečtěte. Otevřete si pohádky, kde DOBRO nakonec vždy zvítězí nad ZLEM.

Také mi, prosím, nepište, že jsem byl a ještě jsem KUxVA. To už věděli příslušníci roty "B" od prvního dne vstupu do ZVS.

Z NICH jsme, už na pohnuté kovadlině "obrození", vykovali VOJÁKY...

Pro pochopení těch, kdož nikdy se zpravodajskou službou nepřišli do styku, napíši "slovníček" pojmů.
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET - fakta 16. čen 2019 09:03 #10094

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Páté oddělení Hlavního štábu.

1.dubna 1946 vydal generál Bohumil BOČEK " VÝNOS náčelníka Hlavního štábu československé armády."

Zrušil Hlavní správu Obranného zpravodajství a všechny její struktury převedl do štábů jednotlivých velitelských působností.

Oddělení Hlavního štábu v součinnosti s ministerstvem národní obrany / vedl jej už tehdy Ludvík Svoboda/ společně s ministerstvem vnitra ( ministr Václav Nosek/, vytvořilo informační monopol. Ten využívalo vedení KSČ a připravovalo převzetí moci...

V roce 1950 převzal ministerstvo národní obrany Alexej ČEPIČKA. Nastalo období vyšetřování "protistátní činnosti" a jeho obětí se stali prominenti z řad členů Komunistické strany Československa. V únoru 1951 byl zatčen B. Reicin, J.Musil a zahájen proces s protistátním "spikleneckým centrem" Rudolfa SLÁNSKÉHO. Reicin byl odsouzen k trestu smrti a popraven.

15.srpna 1950 vznikla namísto 5.oddělení Hlavního štábu Hlavní informační správa /zkratka HIS/. Už 1.dubna 1951 byla přejmenována na Velitelství vojenské zpravodajské služby- zkratka /VVZS/.
29.května 1952 se změnilo na Hlavní správu vojenské kontrarozvědky /zkratka HS VKR/

Přísně tajným vnitřním pokynem bylo vytvořeno zaměření 5. oddělení Hlavního štábu na tzv. nespolehlivé elementy. Jimi byli důstojníci západního odboje a letců RAF. V roce 1947 byla vytvořena FIKCE "odhalení protistátního spiknutí". Cílem bylo odstranění nespolehlivých generálů. Na základě "zpravodajských indicií", generál Ludvík Svoboda penzionoval 33- slovy třicet tři generály!

5.oddělení dokázalo do únorového převratu odstavit armádu mimo politický boj.

Únor 1948- co dále?

28.února 1948 převzala ve státě moc KSČ. Jedním z prvých opatření politického byra připravených mu 5.oddělením HŠ, bylo "spuštění" čistek v armádě. Jako prví byli na řadě účastníci zahraničního odboje na Západě, ale i těch, kteří se stali "nepohodlnými" na frontě východní.

Ve vykonstruovaných procesech vynikali příslušníci 5.oddělení HŠ jednat scénáři "protistátních jednání", mučením zatčených- speciálem byl "elektrický proud". Ten na rozdíl od podlitin nebyl na mušených zřejmý. Dochovalo se několik svědectví o "metodice" výslechu. Hliníkové plíšky v pracovní botě postříkané vodou byly spojeny s kablíkem na elektrodu umístěnou ve slabině mučeného...

Činnost 5.oddělení Hlavního štábu, jako dějinnou kapitolu, završíme jejeí STRUKTUROU po roce 1949.

1949.

Náčelník 5.oddělení HŠ a náměstci.

Skupiny:

A. Studijní a vyhodnocovací

B. Operativní a pátrací

C. Sekretariát. Osobní a kádrové oddělení.

D. Skupina výběru vojáků z povolání určených k propuštění ze služby.

E. Operativně pátrací a výslechová.

V. Vojenský průmysl, výstroj a výzbroj.

Zdroj. Shrnuto asi z 1500 listů materiálů dostupných online /Vojenské obranné zpravodajství, Vojenské zpravodajství po II.sv.válce a další... R/1
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET - fakta 12. čen 2019 19:00 #10080

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Nadporučík v záloze Bedřich REICIN- první velitel Obranného zpravodajství. Prosazen do velení Obranného zpravodajství přes nesouhlas generála Svobody. Jeho zástupcem se stal PhDr. Karel Vaš, spolupracovník NKVD.

16.dubna 1945 byla vytvořena Hlavní správa Obranného zpravodajství (zkratka HS OBZ). Nadporučík Reicin byl povýšen na kapitána. Na uvolněnou funkci "přednosty" Obranného zpravodajství byl jmenován PhDr. Karel Vaš./některé zdroje uvádí, že byl doktorem práv/.

O Karlu VAŠOVI přineseme podrobnější informace- nyní jen:

- rozhodl o deportacích příslušníků slovenské armády a Hlinkových gard do sovětských zajateckých táborů. To v rozporu s Košickým vládním programem. Stalo se tak pro neexistenci parlamentní kontroly.

V roce 1948 po převratu byl Reicin jmenován náměstkem pro věci kádrové. Ludvík Svoboda, dle některých pramenů, se jmenováním nesouhlasil.

Dne 1.dubna 1946 byla oficiálně zrušena Hlavní správa Obranného zpravodajství. Její úkoly převzalo 5. oddělení Hlavního štábu. Recicin se stal jeho přednosteou, povýšen do hodnosti plukovníka. Stal se současně náměstkem ministra obrany. V této fázi byla zahájena poslední část "ČISTKY" v důstojnickém sboru československé armády.

Vzpomínky: Generál František Peřina: "Vyhozen z armády do dvou dnů po hádce s Reicinem..."

V prosinci roku 1948 dostal Bedřich Reicin dárek: Povýšen do hodnosti brigádního generála.

Stručně:

Bedřich REICIN - původním jménem Friderich REIZINGER - se narodil v roce 1911. Otec byl učitelem židovské náboženské obce. Friderich studoval na německé obchodní akademii, nedostudoval, stal se placeným funkcionářem Komunistické strany. Po obsazení ČSR byl dvakrát zatčen, následně propuštěn.

Z rozhodnutí Ústředny pro židovské vystěhovalectví měl vycestovat do Šanhaje, zůstal v Sovětském svazu.

V roce 1941 byl nasazen jako informátor NKVD k formujícím se jednotkám československých vojáků, 8.února 1942 v nové jednotce v Buzuluku působil jako utajený komunistický informátor moskevského vedení. Nastoupil do důstojnické školy- přímých bojů se však nikdy nezúčastnil. Povýšen do hodnosti podporučíka. Osvětový zástupce důstojníka brigády...

Ostatní známe:

Po reorganizaci Obranného zpravodajství - převod na 5.oddělení Hlavního štábu, se stal náměstkem ministra obrany Ludvíka Svobody.

V Obranném zpravodajství postavil těžiště své "práce" na vykonstruovaných soudních procesech s nekomunistickými nebo protikomunistickými vojáky československé armády.

OSOBNĚ dával rozkazy k psychickému a fyzickému týrání "obviněných". Byl myšlenkovou ideou a spolutvůrcem "čistek" v armádě, hlavním pachatelem justiční vraždy generála Heliodora Píky a vykonstruovaných procesů s generály Karlem Janouškem a Karlem Kultlvašrem.

Žil a jednal jako politický zločinec. A svojí vlastní "metodou skončil"...popraven 3.prosince 1952 v 04.00 ve věznici PANKRÁC. Oběšen...

Pomáhal vykonstruovat "spiklenecké centrum Rudolfa Slánského...
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET - fakta 08. čen 2019 04:07 #10061

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
OBRANNÉ ZPRAVODAJSTVÍ. Zkratka OBZ.

Vojenská zpravodajská služba.

Vznik:

Na příkaz velení sovětské armády vzniklo u 1.československého armádního sboru v SSSR. Později působilo u československé armády do vzniku 5.oddělení.Plně podléhalo vedení KSČ. V něm, jako "kontrarozvědka" sovětská NKVD.

OBZ se podílelo na přebírání moci KSČ v Československu, postupně, skrytě od roku 1945 do roku 1948.

Po "únorovém vítězství" roku 1948 odstraňovalo fyzicky faktické, také i "smyšlené" oponenty KSČ. Formálně zaniklo 1.4.1946, kdy bylo nahrazeno Pátým oddělením Hlavního štábu, POZOR!! fakticky skončilo až později... kde se zardousilo vlastními politickými zvratky.

Obranné zpravodajství vzniklo rozkazem velitele 1.armádního sboru v SSSR, generála L. Svobody ze dne 7.1.1945. Stalo se tak na přímou žádost člena vojenské rady 4.ukrajinského frontu generála Mechlise.

Generál L.Svoboda hrubě porušil zásadu, že zřizování zpravodajské služby přísluší vždy PARLAMENTU. Exiloví vláda dr.E.Beneše však v té době z Košic nic dělat nemohla. Na dění u armádního sboru vliv neměla. Záměr zřízení Obranného zpravodajství měla i NKVD- vytvářela se tak protiváha Moravcova londýnského 2.(zpravodajského) oddělení Hlavního štábu.

Exkurz:
NKVD je zkratka z ruských slov " Narodnyj komisariat vnutrenních děl"- česky přeloženo jako Lidový komisariát vnitřních záležitostí. Ustanoven byl jako centrální státní orgán Sovětského svazu. Měl na starosti vnitřní bezpečnost, požární ochranu, střežení hranic, evidenci obyvatel, správu věznic a pracovních táborů. Rozvědku a kontrarozvědku. Předcházela mu Sjednocená státní politická správa (OGPU) píšeme o ní s souvislosti s konstruktérem Polikapovem,ta existovala v letech 1934-1946. Zde se sovětské historické prameny časově rozchází- věznice v Moskvě nemohla být pod správou OGPU už v roce 1929- rozdíl později vypátráme...od roku 1946 přejmenováno na Ministerstvo vnitřních záležitostí (MVD)
NKVD měla pět hlavních správ:

Hlavní správu státní bezpečnosti ( GUGB)
Hlavní správu dělnicko-rolnické milice /GURKM)
Hlavní správu pohraniční a vnitřní ochrany (GUPVO)
Hlavní správu požární ochrany (GUPO)
Hlavní správu nápravně-pracovních záborů, pracovních kolonií a věznic (GULAG)

Obranné zpravodajství bylo koncipováno od samého počátku tak, aby KSČ za kontroly NKVD mohla kontrolovat československou armádu a mít v ní rozhodující vliv.

Strukturu a metodiku převzalo Obranné zpravodajství z předpisů Rudé armády.

Nejdůležitějším úkolem OBZ byla ochrana armády - jak vnitřní, tak vnější.

Vnitřní ochrana:

- prověřování a kontrola příslušníků armády, připomínky k povyšování či ustavení do funkce.

Vnější ochrana:

- zneškodnění nepřátelských agentů, diverzantů, pátrání po kolaborantech.

OBZ vytvořila vnější agenturní síť z civilního obyvatelstva. Prověrka byla zaměřena také na důstojníky a rotmistry, vstupující do armády na základě mobilizačního rozkazu. Podle něj musel do armády vstoupit každý služby schopný muž na osvobozeném území. ( O tom později).

Okamžitě do založení OBZ začalo sledování důstojníků a rotmistrů, přicházejících z Anglie k armádnímu sboru v SSSR.

V té době ( což se přísně tajilo) probíhal ostrý spor mezi nimi a generálem Svobodou. Otevřeně kritizovali brutální způsob vedení boje praktikovaný 1.armádním sborem v SSSR. Svoboda vedl čs. sbor způsobem sovětského boje převzatý z Rudé armády. Ten vedl k neúmerně velkým vlastním ztrátám.To se projevilo např. v bojích o DUKLU.

Do 30.prosince 1945 trvala na území Československa branná pohotovost státu. Ochranu veřejného pořádku zabezpečovala armáda. Oddíly polního četnictva byla přeměněny na oddíly branného zpravodajství. Ty spadaly do kompetence Obranného zpravodajství. Jejím řízením byl pověřen PhDr.Karel Vaš.

Mimořádnou sílu informací poskytovaly ukořistěné archivy abwehru a gestapa. Byly základem žalobního materiálu proti kolaborantům a zrádcům. Současně později sloužily k "výrobě" kompromitujících materiálů pro "likvidaci nepohodlných důstojnických kádrů".

Obranné zpravodajství bylo v té době tvořeno převážně příslušníky tzv. "osvětové služby" 1.armádního sboru v SSSR. Byli členy komunistické strany, nebo s ní sympatizovali. Tato skupina pracovníků OBZ předávala materiály a získané poznatky vedené Komunistické strany Československa a řídícím orgánům
NKVD.

Část Obranného zpravodajství a vyčleněné oddíly zajišťovaly ochranu státních hranic. Také likvidaci nepřátelských center, tvořených příslušníky bývalých bezpečnostních složek nacistického Německa.

Počínaje rokem 1946 byl zahájen nábor spolupracovníků v nekomunistických stranách. Řada vysokých důstojníků byla na základě svých sympatií s komunisty do nekomunistických stran, vysílána.
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET - fakta 08. čen 2019 04:07 #10060

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Začátky zpravodajské služby po okupaci v roce 1938.


ZPRAVODAJSKÁ BRIGÁDA.

28.října 1940 byl nacisty zakázán SKAUTING. Jeho majetek byl zkonfiskován.

V listopadu 1940 Jaromír KLIKA a Adolf KARLOVSKÝ, členové 5.oddílu vodních skautů založili tajnou organizaci ZBOJNÍK. V roce 1944 byl název změněn Radou tří, na Zpravodajskou brigádu. Původní zkratka tak zůstala.

Příslušníky ZB byli povětšině SKAUTI. Průměrný věk: 15 let! V období heydrichiády byl ZBOJNÍK ohrožen, ale nikdo ze zatčených činnost neprozradil.

1943: ZBOJNÍK měl 200 členů. Organizačně čítal 5 čet. V té době získal napojení na PŘÍPRAVNÝ REVOLUČNÍ NÁRODNÍ VÝBOR /PRNV/ posléze na obnovenou činnost OBRANY NÁRODA. (ON). V červnu 1944 nacisté PRNV a ON prakticky zničily, ale ZBOJNÍK zůstal nedotčen. Jak uvedeno výše, ZBOJNÍK se přejmenoval na Zpravodajskou brigádu. Měla zakázánu odbojovou činnost, její význam byl v plnění úloh zpravodajských.

Koncem války v rámci ZB vznikly prapory. 1.propor tvořili původní členové ZB. Byl členěn vojensky: družstva, čety a roty.

Původně měla být náplní činnosti odporu proti okupaci diverzní a sabotážní činnost. Výcvikovým instruktorem byl člen Obrany národa, četař aspirant Laštovka. Problémem byl nedostatek zbraní a materiálu pro diverzní činnost nezbytný. Velení ZBOJNÍKU přešlo na činnost zpravodajskou. Způsob předávání informací byl vymyšlen dobře. Zprávy přicházely na místo určení na malých lístečcích, kde byla mimo vlastní zprávy i kódová značka. Ta značila důvěryhodnost zprávy, zdroj, datum získání poznatku a možnost jeho rozšíření. Další kód značil odesilatele zprávy. ZBOJNÍK měl vlastní kontrarozvědku.

Příslušníci ZB ( ročníky před maturitou nebo po ní), byli v rámci tzv. "nuceného nasazení" umísťováni do strategických podniků nejen v PROTEKTORÁĚ, ale i v Německu a zemích dalších. Odtud, pomocí kurýrů předávali informace; ty byl shromažďovány v Praze na četnickém oddělení, zpracovány do "svodek" a odeslány čs. odboji v Londýně.

Koncem roku 1944 po vysazení desantu CALCIUM získala ZB přes Radu 3 přímý kontakt na exilovou vládu v Londýně.

Další část příslušníků ZB byla organizována jako "sledovačka". Sledovány byly hlavní komunikační uzly a příslušníci ZB se dokonce dostali do podzemních benzinových skladišť v Hněvicích. Spojenci poté sklady dvakrát bombardovali. Sledována byla opevnění, nově budované objekty obrany i nálady obyvatelstva. Významné bylo mapování tras uloupených a odvážených památek nacisty. Také informace ZB vedla k přesné mapě dislokace německých jednotek v Praze a jejím okolí.

KVĚTEN 1945.

Napjatá situace vyvolala u ZB "zostřenou pohotovost". Německé objekty a posádky byly neustále sledovány, zejména místa, kam kladla německá ženijní služba nálože. V den vypuknutí POVSTÁNÍ byla ZS nasazena i do bojů. Zbraně získávala od odzbrojených Němců.

V Pražském povstání padlo 108 příslušníků Zpravodajské brigády.

Zdroje: studium materiálů MOČR - okrajově publikace J.Marek "Příběhy starých batteldressů" Cheb, Svět křídel 2001ISBN80-85280-73-6 R/1
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET - fakta 30. kvě 2019 20:07 #10018

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Co se napsat 50.let nesmělo a co se bál, nebo nevěděl, napsat náčelník štábu VÚ 7374 Holešov:

7.výsadkový pluk zvláštního určení, pokud můžeme odhalit oponu- sloužil z větší části k výcviku "agenturních" rozvědčíků Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA.

Zasvěcení věděli, že v budově , kde nyní sídlí radnice města Holešova, byl objekt s krycím názvem UNIVERSITA 17.listopadu "... byli zde i příslušníci- "barevní"...

Také- v pluku sloužili na různých funkcích důstojníků - výjimečně praporčíků- velitelé:

Skupin agenturního průzkumu. Zavázáni 50! let mlčenlivostí. Vysíláni do speciálních škol a kurzů. Každý z nich měl 2 až tři identity...

V roce 1968 jsme to měli,

my, "zakrytí", SAKRA SLOŽITÉ!!! to nám věřte...

Snad i proto mne navštívil v roce 1990, ještě před "Setkáním vojáků z povolání VÚ 7374 Holešov" pplk.Ing.Miroslav šedina.

R/1

Více o tom období - roky 1990 a "Setkání"...
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET - fakta 29. kvě 2019 12:59 #10005

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Co 7.výsadkový pluk zvláštního určení Holešov dne 21.-26.08.1968 porušil:


Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961.

Já, občan Československé socialistické republiky, vědom si své čestné vlastenecké povinnosti, přísahám před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa.

Slibuji, že budu vojákem statečným a ukázněným, že budu důsledně a iniciativně plnit ustanovení vojenských řádů, rozkazy velitelů a zachovávat vojenské tajemství. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, svěřené mi pracujícím lidem a připravovat se na boj, abych mohl na rozkaz prezidenta a vlády Československé socialistické republiky co nejlépe bránit svou rodnou vlast a její socialistický řád proti každému nepříteli.

Pro obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Československé socialistické republiky po boku Sovětské armády i armád ostatních socialistických zemí v boji proti jeho nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství.

Tak přísahám!

Text "přísahy" složené všemi!! příslušníky VÚ 7374 Holešov od roku 1961-1969 si všichni!! dobře přečtěme.

Srovnejme s některými částmi TOP SECRET. Najdete-ji tam? A přece se z ní právně a fakticky celý život 7.výsadkového pluku zvláštního určení odvíjel!!

Komu jsme tedy v letech, které nyní velebíme v řadách veteránů, sloužili?

VLASTI?

Pro koho jsme se učili zabíjet?? Zkusme přemýšlet! / někdy více/...potom možná pochopíte zrůdnost nošení symbolu LEBKY s červeným baretem příslušníka komunistické armády společné se Sovětským svazem...
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.246 sekund